Karo Bio AB

Karo Bio : Kvartalsrapport april-juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 08:33 CEST

Läkemedelskandidat avancerar till predevelopmentstatus i samarbetet med Wyeth Pharmaceuticals, resulterande i milstolpsersättning för Karo Bio. Forskningssamarbetet förlängt med ett år.
Bristol-Myers Squibb beslutade återlämna rättigheter till kandidatsubstanser till Karo Bio. Karo Bio utvärderar nu den återlämnade substansen KB2115 som läkemelskandidat för behandling av fetma.
Koncernens nettoomsättning uppgick till 14,0 (50,8) MSEK.
Resultat efter skatt för perioden uppgick till -24,2 (-18,1) MSEK.
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,0 (-0,6) MSEK.
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 126,0 (273,6) MSEK vid periodens slut.
Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,43 (-1,28) SEK.
För ytterligare information, var vänlig kontakta
Björn O. Nilsson, verkställande direktör, tel. 08-608 60 20,
Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel. 08-608 60 52.

Juridisk friskrivning
Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive utvecklingen av prekliniska och kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer och politiska risker.

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Karo Bio AB (publ.), Novum, SE-141 57 Huddinge
Telefon: 08-608 60 00
Telefax: 08-774 82 61
Organisationsnummer: 556309-3359
Hemsida: www.karobio.se