Karo Bio AB

KARO BIO MEDDELAR ATT MERCK AVBRYTER UTVECKLING AV MK-6913 FÖR VÄRMEVALLNINGAR

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:14 CEST

STOCKHOLM, 8 september 2010 – Karo Bio AB:s (publ) partner Merck, Whitehouse Station, N.J. (MSD), har meddelat att man beslutat att avbryta utvecklingen av läkemedelssubstansen MK-6913 för behandling av värmevallningar.

Merck fattade beslutet efter en interimsanalys av data från den första delen av den fas II-studie som inleddes i december 2009. Analysen visade att de i förväg fastställda effektkriterierna för att föra vidare substansen till den andra etappen av studien inte var uppfyllda. Merck utvärderar sina alternativ för framtida studier av MK-6913. Ytterligare information kommer att lämnas när sådan finns.

MK-6913 är en läkemedelskandidat som tagits fram inom samarbetet mellan Karo Bio och Merck kring östrogenreceptorer (ER). Syftet med den nu avbrutna studien var att utvärdera säkerhet, tolerans och effekt av MK-6913 för behandling av måttliga till svåra så kallade värmevallningar hos kvinnor i klimakteriet.

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Lindgren, verkställande direktör
Mobil : 070-561 61 77

Erika Söderberg Johnson, finansdirektör
Mobil:  070-720 48 20

Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som tar fram och utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Karo Bios vision är att bli ett läkemedelsbolag med uthållig lönsamhet, produkter på marknaden och en konkurrenskraftig projektportfölj. 

Karo Bio driver ett antal utvecklingsprojekt inom indikationsområdena kardiovaskulära och metabola sjukdomar, neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna. Viktiga processer och kompetenser i företaget är forskning, läkemedelsframtagning, preklinisk och klinisk utveckling, samt medicinska och regulatoriska frågor. 

Karo Bio har kapacitet att ta utvalda substanser för nischindikationer genom hela utvecklingskedjan, medan substanser för breda patientgrupper kräver utvecklings­samarbeten eller utlicensiering i något skede av processen. Utöver ett antal egna utvecklingsprojekt i klinisk och preklinisk fas har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag. 

Karo Bio, med huvudkontor i Huddinge, har 70 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST). 

Informationen är sådan som Karo Bio kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2010 kl.08:30.