Karo Bio AB

KARO BIO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT GÄLLANDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 17:04 CET

Stockholm den 25 november 2010. Karo Bio AB (publ) (Reuters: KARO.ST) offentliggör härmed prospekt gällande företrädesrättsemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Den 25 oktober 2010 beslutade styrelsen för Karo Bio AB (publ) (”Karo Bio” eller ”Bolaget”) att, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en företrädesemission. På den extra bolagsstämman den 24 november 2010 beslutades att godkänna styrelsens beslut. Genom företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 325 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen för Karo Bio har upprättat ett prospekt avseende företrädesemissionen, vilket idag den 25 november 2010 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) på avstämningsdagen den 29 november 2010 kommer att få ett prospekt, en förtryckt emissionsredovisning och en anmälningssedel per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Karo Bios hemsida www.karobio.se samt på Carnegies hemsida www.carnegie.se. Det tryckta prospektet kommer att finnas tillgängligt på Karo Bios kontor på Hälsovägen 7 i Huddinge efter den 2 december 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: 0705-616 177

Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör
Mobil: 070-720 4820

Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som tar fram och utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Karo Bios vision är att bli ett läkemedelsbolag med uthållig lönsamhet, produkter på marknaden och en konkurrenskraftig projektportfölj. 

Karo Bio driver ett antal utvecklingsprojekt inom indikationsområdena kardiovaskulära och metabola sjukdomar, neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna. Viktiga processer och kompetenser i företaget är forskning, läkemedelsframtagning, preklinisk och klinisk utveckling, samt medicinsk och regulatorisk expertis. 

Karo Bio har kapacitet att ta utvalda substanser för nischindikationer genom hela utvecklings­kedjan, medan substanser för breda patientgrupper kräver utvecklings­samarbeten eller ut­licensiering i något skede av processen. Utöver ett antal egna utvecklingsprojekt i klinisk och preklinisk fas har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag. 

Karo Bio, med huvudkontor i Huddinge, har 70 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).


Informationen är sådan som Karo Bio kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2010 kl. 17:00.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.