Karo Bio AB

Karo Bio slutför nyemission och utnyttjar bemyndigande att utge ytterligare aktier

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 08:37 CEST

Styrelsen för Karo Bio AB (publ) har beslutat emittera ytterligare 2 815 010 aktier, varvid bolaget tillförs ytterligare 24 MSEK före transaktionskostnader.

Vid den extra bolagsstämman den 30 augusti 2004 beslöts att bemyndiga styrelsen att emittera ytterligare 2 815 010 aktier förutsatt att företrädesemissionen som nyligen slutförts fulltecknats. Företrädesemissionen, som fulltecknats, tillförde bolaget 96 MSEK före transaktionskostnader.

Styrelsen har den 11 oktober 2004 beslutat att till fullo utnyttja bemyndigandet. Därvid har tilldelning av aktier skett till dem som anmält sig för teckning utan företräde och som var aktieägare på avstämningsdagen den 8 september 2004 och i övrigt i enlighet med de riktlinjer som tidigare kommunicerats. Teckningskursen är 8,50 kronor, vilket innebär att Karo Bio tillförs ytterligare 24 MSEK före transaktionskostnader. Emissionerna tillför totalt cirka 113 MSEK efter transaktionskostnader.

”De medel som nu tillförs kommer att vara viktiga för fortsatt satsning på vår lovande portfölj och för att ta interna projekt in i klinisk prövning” säger Björn O. Nilsson, verkställande direktör för Karo Bio.

De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista omkring den 9 november 2004.

Efter styrelsens beslut att utge ytterligare aktier uppgår antalet aktier till 30 965 118 motsvarande ett aktiekapital om 154 826 kSEK.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Karo Bio i denna transaktion.

Huddinge den 12 oktober 2004

KARO BIO AB

För ytterligare information, kontakta
Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel 08-608 60 52

Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och 79 anställda.

Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi.

Karo Bio har forskningsprojekt för att ta fram nya läkemedel inom ett flertal terapiområden inkluderande kvinnosjukdomar, cancer, kärlsjukdomar, åderförkalkning och diabetes.

Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter och fram till marknadsföringen. Dessa samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milstolpsbetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden.

Karo Bios strategiska samarbeten inom läkemedelsutveckling omfattar Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals.