Karo Bio AB

Karo Bios företrädesemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 08:38 CEST

Karo Bio AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillför bolaget 96 MSEK före transaktionskostnader.

Teckningstiden i Karo Bios emission löpte ut fredagen den 1 oktober 2004.
Företrädesemissionen tillför bolaget 96 MSEK före transaktionskostnader och kom till 98,9 procent att tecknas med stöd av företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Resterande aktier kommer att allokeras av Karo Bios styrelse.

Vid den extra bolagsstämman i augusti 2004 beslöts att bemyndiga styrelsen att emittera ytterligare aktier, motsvarande högst 10 procent av utestående aktier efter
företrädesemissionen, förutsatt att företrädesemissionen övertecknats. Karo Bio kan härigenom tillföras ytterligare 24 MSEK före transaktionskostnader.
Intresseanmälningar för sådan aktieteckning har inkommit. Styrelsen kommer inom kort att fatta beslut om bemyndigandet.
”Det är mycket glädjande att så många aktieägare valt att delta i vår nyemission. De medel som tillförs Karo Bio innebär att vi kan fortsätta utveckla företaget genom att föra valda program in i kliniska prövningar” säger Björn Nilsson, verkställande direktör för Karo Bio.

De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens Olista omkring den 9 november 2004.
Efter företrädesemissionen uppgår antalet aktier till 28 150 108 motsvarande ett aktiekapital om 140 751 kSEK.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Karo Bio i denna transaktion.

Huddinge den 5 oktober 2004
KARO BIO AB

För ytterligare information, kontakta
Björn Nilsson, verkställande direktör, tel 08-608 60 20
Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel 08-608 60 52

Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och 79 anställda.
Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer.
Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi.
2 (2)
Karo Bio har forskningsprojekt för att ta fram nya läkemedel inom ett flertal terapiområden inkluderande kvinnosjukdomar, cancer, kärlsjukdomar, åderförkalkning och diabetes.
Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter och fram till marknadsföringen. Dessa samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser,
forskningsfinansiering och milstolpsbetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden.
Karo Bios strategiska samarbeten inom läkemedelsutveckling omfattar Merck & co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se.