Karolinska Institutet, KI

KAROLINSKA INSTITUTETS NYHETSBREV 2005-10-11

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 10:33 CEST

AVHANDLINGAR

Pressad livssituation för stroke-anhöriga

Stroke är en sjukdom med stora konsekvenser för både strokedrabbade och deras familjer. I dag är vårdtiderna på sjukhus korta och de närstående förväntas oförberedda ta på sig ett stort ansvar som informella vårdare i hemmet. Det visar en avhandling vid Karolinska Institutet.

Närstående till strokedrabbade känner sig ofta osäkra och övergivna av sjukvården när patienten skrivs ut från sjukhuset för att vårdas hemma. Men med hjälp av sjuksköterskeledda stödprogram bör den komplexa livssituationen förbättras för dessa närstående.

– Det är ofta kvinnorna som upplever svårigheter i den nya situationen, säger Jenny Larson, doktorand vid institutionen för omvårdnad, som i sin avhandling har studerat vilken betydelse sjuksköterskeledda stödprogram har för strokepatienters närstående.

Studien visar ett stort behov av utbildningsprogram som är specifikt riktade mot närstående till strokepatienter. I en av delstudierna jämfördes två anhöriggrupper på vardera 50 personer, där den ena deltog i en stödgrupp och den andra inte. I en första jämförelse syntes inga större skillnader mellan stödgruppen och kontrollgruppen. Djupare analyser visade dock att välbefinnandet och livskvaliteten ökade hos dem som hade deltagit i stödgruppen fem-sex gånger, medan de som hade deltagit vid färre tillfällen inte upplevde samma skillnad. Deras livssituation kunde snarast jämställas med den grupp som inte deltog i någon stödgrupp alls.

I en annan delstudie undersöktes om det fanns skillnader mellan könen beträffande närståendes upplevelse av sin livssituation. Kvinnorna rapporterade redan från början lägre livskvalitet och välbefinnande än manliga närstående. Manliga närstående å sin sida rapporterade färre känslomässiga kontakter i sitt sociala nätverk. Skillnaden fanns kvar även efter ett år.

– I gruppdiskussionerna uppgav många kvinnor att de upplevde att livssituationen förvärrades och att de kände sig tyngda av att de inte bara förväntades vårda maken på egen hand, utan också överta ansvaret för arbetsuppgifter som tidigare hade legat på hans lott. Flera nämnde spontant ekonomi och underhåll av bilen som exempel på detta, säger Jenny Larson.

Avhandling:
Life situation after stroke –- the spouses´ perspective

Författare:
Jenny Larson, doktorand vid institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet.

Disputation:
Fredag den 14 oktober 2005, kl. 9.00. Hörsal 1 röd, Alfred Nobels allé 23, Karolinska Institutet, Huddinge.

Avhandlingens abstract finns på:
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-457-0/


PRISER

Tore Anderssons pris för epidemiologisk forskning till Walter Willett

Karolinska Institutet delar i år för första gången ut Tore Anderssons pris för epidemiologisk forskning. Priset går i år till Walter Willett, professor vid Harvard School of Public Health i Boston i USA. Willet är även Foreign Adjunct Professor vid Karolinska Institutet.

Prissumman är på 100 000 kronor och är en donation från Folksam till Karolinska Institutet, som gjordes i samband med att Folksams tidigare VD, Tore Andersson, lämnade bolaget förra året. Priset kommer att delas ut varje år under de kommande fyra åren till internationellt framstående forskare inom det epidemiologiska fältet, särskilt för vetenskaplig verksamhet där epidemiologiskt material används för prevention inom folkhälsoområdet.

Juryns motivering lyder som följer: ”Professor Willett har varit exceptionellt framgångsrik och produktiv i sina studier kring livsstilsfaktorer och deras samband med cancer och hjärt-kärlsjukdom. I synnerhet har hans upptäckter rörande den roll som fett, fibrer och andra kostfaktorer spelar vid utvecklingen av sjukdom och för tidig död haft avgörande betydelse för förebyggande behandlingsstrategier, inte bara i USA, utan i hela världen. Professor Willett är forskningsledare för ”The Nurses Health Study”, vilket är en kohortstudie som omfattar runt 120 000 kvinnor, med detaljerad information om potentiella riskfaktorer och annan bakgrundsinformation, som har följts upp i nära 30 år. Professor Willett är författare till över 800 vetenskapliga artiklar i många ledande tidskrifter; 50 av dem i The New England Journal of Medicine.”

För mer information kontakta: Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning, Karolinska Institutet. Telefon 08-524 864 70, e-mail: Jan.Carlstedt-Duke@ki.se


Karolinska Institutets pedagogiska pris 2005

Ett pedagogiskt pris på 100 000 kronor tilldelas professor Jörgen Nordenström för goda pedagogiska insatser inom Karolinska Institutets grundutbildningar.

Professor Jörgen Nordenström har under lång tid verkat för att förnya pedagogiken och utveckla läkarutbildningen vid Karolinska Institutet. Han var föregångare med att införa problembaserat lärande och med att sprida metoden bland lärarna. Han började inkludera skönlitteratur i utbildningen. Han har också medverkat till att skapa möjlighet för kliniskt verksamma läkare att bedriva pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Karolinska Institutets styrelse för utbildning har därutöver tilldelat ett hedersomnämnande till Gertie Grossmann t.f. universitetslektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och professor Torgny Svenberg vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.


Nordic Spine Award

Sjukgymnasten Ola Benjaminsson vid Institutionen Neurotec har blivit tilldelad Nordic Spine Award för bästa ryggforskningsprojekt. Projektet har titeln Recurrent low back pain. A description of the phenomenon relapse from a patient perspective presenterades på årets Nordisk Kongress i Ortopedisk Manuell Terapi och Medicin för läkare och sjukgymnaster i Helsingfors. Prissumman var på 2850 EURO.

För kontakt med pristagaren:
Ola Benjaminsson, e-mail: ob@rehabtjanst.sePressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser vare år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se