Karolinska Institutet, KI

Karolinska Institutets nyhetsbrev

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 21:00 CEST

Avhandlingar och priser: "Hivspridningen från mor till barn är avstannad i Sverige", "Smärttester kan ge olika svar" och "Många äldre patienter behandlas med SSRI-preparat i onödan" med flera.

Avhandlingar
Hivspridningen från mor till barn är avstannad i Sverige

Inget hiv-infekterat barn har fötts i Sverige sedan 1999 och inget barn har avlidit sedan 1996.

Denna positiva utveckling är en följd av att andelen hivsmittade mödrar som får läkemedel mot hiv under graviditeten idag är 91,5 procent (jämfört med 2,3 procent 1984) och att andelen planerade kejsnarsnitt ökat till 80,1 procent (8,1 procent 1984).

Läkare Lars Navér har följt 419 hivinfekterade mödrar och deras barn sedan epidemin startade 1982 till 2003. Flera studier av dem presenteras i hans avhandling från Karolinska Institutet den 6 oktober 2004. Under perioden infekterades 72 barn med hiv av sina mödrar. Av de 51 hivinfekterade barn som levde i Sverige i december 2003 behandlades 29 med läkemedel mot hiv, de flesta av dem har ett bra immunsvar och låga virusnivåer.

Virologiska studier har gjorts som ger en ökad kunskap om naturalförloppet vid hivinfektion hos barn som smittas vid tiden runt födelsen. Liknande studier kommer inte att kunna göras i framtiden i vår del av världen där hivläkemedel nu är tillgängliga.

Virusodling mäter virus förmåga att infektera levande celler, och benämns infektiöst virus. Hiv-RNA tolkas ofta som ett mått på infektiöst virus. I en studie jämfördes mängden infektiöst virus i odling med mängden hiv-RNA. Man fann då en ökad diskrepans över tid mellan mängden infektiöst virus och hiv-RNA i plasma, vilket kan tala för att det hiv-RNA som mäts inte enbart består av infektiöst virus. Ett samband sågs mellan mängden infektiöst virus och sjukdomsutveckling.

Studierna visar på det exceptionellt goda resultat som nås när förebyggande åtgärder mot överföring av hiv mellan mor och barn används konsekvent, och därmed på vikten av att gravida hivinfekterade kvinnor upptäcks i mödravårdsscreening.

Avhandling:
Perinatal HIV-1 infection. Aspects on clinical presentation, viral dynamics and epidemiology.

Författare:
Lars Navér, institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet, tel 08-524 871 42 eller mail: lars.naver@klinvet.ki.se

Disputation:
Onsdag 6 oktober 2004, kl 9.00, Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Smärttester kan ge olika svar

Vid misstanke om att lederna mellan korsbenet och bäckenbenet är upphov till smärta, görs ofta manuella tester, så kallade smärtprovokationer. En sjukgymnast försöker då få fram smärtan genom att anbringa tryck på strukturer i och omkring lederna. Vetenskapliga studier har visat att dessa tester ofta ger motsägelsefulla resultat.

Sjukgymnast Ulla Levin har i sitt avhandlingsarbete i detalj studerat hur storlek, riktningar och tid för tryck inverkat på tillförlitligheten vid smärtprovokationstest för lederna mellan korsbenet och bäckenbenet.

Resultaten tyder på att variation i tryck inom och mellan sjukgymnaster, oavsett erfarenhet, kan förklara varierande smärtsvar vid provokationstester för de studerade lederna. Negativa smärtprovokationstest bör tolkas med försiktighet i klinisk verksamhet, så länge det applicerade trycket inte kan avläsas under testets gång.

Avhandling:
Sarcoiliac pain-provocation testing in physiotherapy. Time and force recording.

Författare:
Ulla Levin, Institutionen Neurotec, Karolinska Institutet, tel. 08-5248 8879 eller mail: ulla.levin@neurotec.ki.se

Disputationen har ägt rum.
------------------------------------------------------------------
Många äldre patienter behandlas med SSRI-preparat i onödan

Förskrivna läkemedel är tänkta som hjälp för patienten men utan utvärdering kan det ge allvarliga konsekvenser. - Det är viktigt att utvärdera varje läkemedelsbehandling efter en period och få behandlingar bör vara livslånga, menar Johanna Ulfvarson.

Johanna Ulfvarsons avhandling handlar om äldre människors användning av läkemedel. Hennes syfte har varit att finna metoder för en effektiv läkemedelsrevision där patientens egen uppfattning räknas med.

Äldre använder i allmänhet många läkemedel, har många åkommor och har dessutom naturliga ålderssymtom och tecken. Kroppsliga förändringar till följd av åldrande kan bidra till förändrat läkemedelsupptag och utsöndring. Sannolikheten att man tar många olika läkemedel ökar med uppkomsten av flera olika sjukdomar och symtom. Detta kan i sig vara ett problem som också försvårar uppföljningen av läkemedelsbehandlingarna.

Johanna Ulfvarson upptäckte att många boende på sjukhem använder läkemedel för depression och ångest, SSRI-preparat, utan att ha dokumenterad diagnos eller indikation för detta. Hon intervjuade boende på sjukhem som var 65 år eller äldre och som behandlats med ett SSRI-preparat i minst 6 månader utan dokumenterad diagnos eller indikation.

Avhandling:
Drug treatment of elderly: The need for changing behaviour among providers and patients.

Författare:
Johanna Ulfvarson, Institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, tel. 08-616 11 06 eller mail: johanna.ulfvarson@sos.sll.se

Disputationen har ägt rum.
----------------------------------------------------------------
Sammanfattningar av avhandlingarna (abstract) finns att läsa i Karolinska Institutets avhandlingsdatabas: http://diss.kib.ki.se
-----------------------------------------------------------------
Priser och utnämningar

Barbara Canlon och Mats Ulfendahl har blivit invalda som medlemmar i Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS).

Professor Barbara Canlon är verksam vid institutionen för fysiologi och farmakologi och Mats Ulfendahl är föreståndare för centrum för hörsel- och kommunikationsforskning och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

CORLAS, som är ett internationellt collegium med medlemmar i 50 länder, är den mest välrenommerade organisationen för forskning och klinisk verksamhet kring hörsel och öron-, näs- och halssjukdomar. Kollegiet har en klinisk tyngdpunkt och väljer sällan in grundforskare som medlemmar. Valet av Barbara Canon och Mats Ulfendahl visar att deras verksamhet har stor klinisk relevans.

Kontaktuppgifter:
Barbara Canlon, tel 08-524 872 48, mail Barbara.Canlon@fyfa.ki.se
Mats Ulfendahl, tel 08-517 763 07, mail mats.ulfendahl@cfh.ki.se
----------------------------------------------------------------------
Professor Kristina Orth-Gomér har belönats av International Society of Behavioral Medicine
för sin enastående forskning om psykosociala aspekter hos hjärtsjuka patienter. Hon har bland annat visat att det finns en tydlig skillnad i psykosocial risk mellan män och kvinnor. Arbetsrelaterad stress påverkar män i högre grad än kvinnor. Kvinnor påverkas istället av stress som är förknippad till hemmets sfär.

Kristina Orth-Gomér är stf prefekt vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, tel: 08-524 860 12, mail K.Orth-Gomer@phs.ki.se
-------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktperson KI:
Sabina Bossi
Pressekreterare Karolinska Institutet
Telefon 08-524 838 95
Mobil 070-224 38 95

Helena Mayer Informationsavdelningen