Ålandsbanken Sverige AB

Kaupthing Bank hf. genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare m.m.

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 09:21 CEST

Styrelsen i Kaupthing Bank beslutade den 5 juli 2004, med stöd av bolagsstämmas bemyndigande, att öka Kaupthing Banks aktiekapital med nominellt högst 1 101 371 280 ISK genom emission av 110 137 128 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förutsatt att emissionen fulltecknas, tillförs Kaupthing Bank cirka 40 miljarder ISK (4,1 miljarder SEK).

För emissionen gäller följande villkor:

Varje befintlig aktie ger rätt att teckna 0,25 nya aktier. Nominellt belopp per aktie uppgår till 10 ISK. Teckning med företrädesrätt kan ske från och med den 21 juli 2004 till och med den 4 augusti 2004.

Om inte samtliga aktieägare utnyttjar sin rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt, eller överlåter denna rätt, äger övriga aktieägare rätt att teckna de aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Denna rätt kan inte överlåtas.

Betalning för nytecknade aktier skall erläggas senast den 20 augusti 2004.

Förutsatt att emissionen fulltecknas, uppgår Kaupthing Banks aktiekapital efter registrering av aktiekapitalökningen till 5 506 856 400 ISK fördelat på 550 685 640 aktier.

Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till 50 miljoner ISK.

Särskild information för aktieägare vars aktier är registrerade hos VPC AB
Den som på avstämningsdagen den 8 juli 2004 är aktieägare i Kaupthing Bank äger företrädesrätt att teckna nya aktier. Som tidigare meddelats medför detta att Kaupthing Banks aktie kommer att handlas exklusive rätt att delta i emissionen den 6 juli 2004.

För varje aktie erhålls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 37,30 SEK per aktie.

Övrig information
Styrelsen i Kaupthing Bank har vidare beslutat att anlita Deutsche Bank som rådgivare vid marknadsföring och placering av en eventuell emission av nya aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Kaupthing Bank avser placera aktierna hos internationella investorer förutsatt att marknadsförutsättningarna så tillåter.

För ytterligare information vänligen kontakta Jónas Sigurgeirsson, head of Investor Relations, +354 444 6112, ir@kaupthing.net