Krisberedskapsmyndigheten

KBM föreslår att 40 myndigheter ska ha beredskap dygnet runt

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 08:52 CET

För mer information:

Johan Friberg
Chef samordningsenheten, KBM
Tfn 08-593 713 33

Hans Spets
Utredare, KBM
Tfn 08-593 710 92, 073-026 10 92

Erik Löfgren

Pressansvarig, KBM
Tfn 08-593 714 42, 073 026 14 42


För att vi ska få ett säkrare samhälle med god krisberedskap och hög förmåga att hantera kriser krävs en tydlig och enkel struktur på organisationen.På lokal och regional nivå fungerar oftast systemet för ledning och samordning av resurser och insatser bra. Den nationella samordningen behöver dock utvecklas. Det konstaterade regeringen i den krisberedskapsproposition som lades fram för ett år sedan och som fastställdes av riksdagen i maj förra året.Därför har regeringen gett Krisberedskapsmyndigheten (KBM) i uppdrag att lämna förslag på vilka myndigheter som bör ha en organisation för beredskap dygnet runt med tjänsteman i beredskap och vilka som ska ha en förmåga att snabbt kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och information vid allvarliga kriser.KBM har hittills analyserat 46 myndigheter och av dem föreslås nu att 40 utpekade myndigheter ska ha funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) och 39 myndigheter ska ha en ledningsfunktion med omedelbar förmåga.Flera av de myndigheter som utpekas i förslaget har redan i dag motsvarande funktioner med tjänsteman i beredskap. KBM:s förslag innebär dock att benämningar, funktioner och ansvarsområden samordnas för att vi ska få ett enhetligt system.Funktionen tjänsteman i beredskap vid en myndighet ska vara tillgänglig året runt, dygnet runt, och ska vid larm till myndigheten kunna starta myndighetens arbete med krisledningsfunktionen oavsett när larmet kommer.- Att ha en god beredskap mot kriser och god förmåga att hantera kriser när de uppstår kräver bland annat att man har en förberedd organisation som snabbt kan starta ett arbete med att hantera krisen oavsett när på dygnet den uppstår, säger KBM:s generaldirektör Ann-Louise Eksborg.- Genom att bygga upp en god krisberedskap förbereder vi oss för att kunna agera snabbt och effektivt när det mest oväntade inträffar, säger Ann-Louise Eksborg.För att öka tydligheten i krishanteringssystemet föreslår KBM att man gemensamt inför benämningen tjänsteman i beredskap (TiB) för den här funktionen. KBM föreslår dock att gamla inarbetade begrepp som till exempel vakthavande befäl (VB), vakthavande tjänsteman (VT), jourhavande veterinär och vakthavande ingenjör behålls men med tillägget /TiB. På så sätt får vi ändå ensad nomenklatur som visar att det är den enhetliga funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) som avses.Under arbetet med detta regeringsuppdrag har KBM identifierat ytterligare ett antal myndigheter som kan bli aktuella för funktionen tjänsteman i beredskap. KBM kommer därför att fortsätta uppdraget med att intervjua och analysera ytterligare myndigheter under 2007.En viktig del i arbetet med att stärka krisberedskapen och öka förmågan att hantera kriser är övning och utbildning. KBM erbjuder därför utbildningar till de myndigheter som nu föreslås ska ha funktionen tjänsteman i beredskap och omedelbar krisledningsfunktion i sin organisation. Kostnader för till exempel TiB-utbildningar, gemensamma tekniska stödsystem och större gemensamma övningar finansieras av KBM via 7:5-anslaget.Läs mer på KBM:s webbplats:

www.krisberedskapsmyndigheten.seLadda ner rapporten som pdf-fil:

Tjänsteman i beredskap och ledningsfunktionBilaga:

40 Myndigheter som föreslås ha funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) med beredskap dygnet runt.

Affärsverket Svenska Kraftnät

Banverket

Krisberedskapsmyndigheten

Kustbevakningen

Livsmedelsverket

Luftfartsstyrelsen

Länsstyrelserna (21 stycken)

Post- och telestyrelsen

Rikspolisstyrelsen

Sjöfartsverket

Skatteverket

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Statens jordbruksverk

Statens kärnkraftsinspektion

Statens räddningsverk

Statens strålskyddsinstitut

Statens veterinärmedicinska anstalt

Tullverket

VägverketKrisberedskapsmyndigheten (KBM) samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.