Krisberedskapsmyndigheten

KBM föreslår nytt avgiftssystem för radiosystemet RAKEL

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 11:13 CET

För mer information:
Nils Svartz
Chef RAKEL-enheten, KBM
Tfn 073-026 10 12

Erik Löfgren
Pressansvarig, KBM
Tfn 073-026 14 42Med en ökad statlig subventionering på över 600 miljoner kronor hoppas Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ge kommuner och landsting de förutsättningar som krävs för att ansluta till det nya radiokommunikationssystemet RAKEL. Subventionen är en del i det förslag på nytt avgiftssystem som nu har lämnats till regeringen.Förslaget har tagits fram i samråd med representanter för RAKEL:s tänkta användarorganisationer och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En viktig del i förslaget är att staten föreslås öka sin subvention av systemet med cirka 600 miljoner kronor. Bland annat vill KBM införa ett så kallat driftsbidrag på totalt drygt en halv miljard kronor. Bidraget ska garantera en stabil och rimlig nivå på abonnemangsavgifterna oberoende av antal användare, något som efterfrågats av kommunerna.- Förslaget är konstruerat så att en tidig och omfattande anslutning lönar sig ekonomiskt. Vi vill uppmuntra vardagsanvändning i alla väsentliga delar av de organisationer som kan få uppgifter i en krissituation, säger KBM:s generaldirektör Ann-Louise Eksborg.Fri användning över maxnivå

Exempelvis föreslår KBM att kommuner och landsting betalar för abonnemangen upp till en maxnivå. De får sedan fri användning av RAKEL inom de verksamheter som kan beröras i en beredskapssituation.- Vi ser RAKEL som ett verktyg för en betydligt större del av den kommunala organisationen än bara räddningstjänsten. Hemtjänsten är ett exempel där RAKEL skulle vara till stor nytta i vardagen och bidra till en fungerande organisation i en krissituation, menar Ann-Louise Eksborg.För att ytterligare stödja kommunerna föreslår KBM dessutom statliga bidrag på cirka 100 miljoner kronor till stöd vid införandet av RAKEL.För de statliga myndigheterna vill KBM helt frångå upplägget med en avgift knuten till abonnemang. KBM presenterar istället en modell där myndigheterna helt enkelt betalar sin andel av kostnaden och sedan ansluter sig i den utsträckning de har behov av. Även här vill KBM uppmuntra till en tidig och bred anslutning, för att öka samhällets förmåga att hantera såväl vardagen som kriser.Fakta: Förslag på nytt avgiftssystem
Sedan september 2006 har KBM arbetat med regeringens uppdrag att ”utveckla ett förbättrat avgiftssystem” för radiokommunikationssystemet RAKEL. Uppdraget har två delar, dels att undersöka hur modellen för avgifter kan arbetas om, bland annat så att användarorganisationerna kan förutse kostnaden flera år i taget, dels att se hur kommuner och landsting kan stödjas ekonomiskt i sitt införande av RAKEL.

Arbetet har skett i samråd med användarorganisationerna som bland annat deltagit på flera seminarier under arbetets gång. I mitten av januari 2007 fick representanter för användarorganisationerna ett utkast av KBM:s förslag. Deras synpunkter ingår i den rapport som nu skickats till regeringen.

KBM:s förhoppning är att regeringskansliet återkommer med ett besked under våren så att det nya avgiftssystemet kan börja gälla från och med den 1 januari 2008.


Fakta: RAKEL

RAKEL är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Exempel är kommuner, statliga myndigheter, blåljusorganisationer och privata aktörer, exempelvis elleverantörer och elnätsföretag.


Tidigare hade vi över 200 olika radiosystem i Sverige. Nu får vi ett gemensamt system som ökar förmågan till samverkan, i vardagen men också i kris. Systemets funktionalitet och tjänster effektiviserar arbetet inom och mellan de olika organisationerna. När en situation uppkommer som kräver kommunikation mellan olika organisationer, kan de enkelt koppla upp sig mot samma system och har direkt möjlighet att samverka.RAKEL byggs ut etappvis över Sverige och den första etappen körs nu i provdrift i södra Sverige.Mer om RAKEL
Läs mer om radiokommunikationssystemet RAKEL på KBM:s webbplats:

www.krisberedskapsmyndigheten.se/RAKELKrisberedskapsmyndigheten (KBM) samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.