Krisberedskapsmyndigheten

KBM:s bedömning av samhällets krisberedskap 2005

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 11:10 CEST

Pressmeddelande från Krisberedskapsmyndigheten

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) gör varje år en uppföljning av de krisberedskapsåtgärder som vidtagits i samhället under året. Kostnaderna för åtgärderna redovisas och en bedömning görs av hur åtgärderna påverkat samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser.

Uppföljningen görs på uppdrag av regeringen och genomförs i samverkan med berörda myndigheter, kommuner, landsting och de frivilliga försvarsorganisationerna.

Områden med godtagbar förmåga
I den redovisning som nu lämnats till regeringen konstaterar KBM bland annat att samhället bedöms ha en godtagbar förmåga att hantera utbrott av epizootier och zoonoser, omfattande kemiska olyckor, avbrott i de samhällsviktiga transporterna, störningar i den kommunaltekniska försörjningen och att genomföra internationella insatser.

KBM bedömer att samhällets förmåga att hantera en pandemi motsvarande de som drabbade landet 1957 och 1968 är godtagbar. Om däremot pandemin skulle innebära betydligt större sjukfrånvaro och högre dödligheten i dessa två fall är samhällets förmåga troligtvis inte godtagbar.

Områden med otillräcklig förmåga
De allvarligaste bristerna finns i samhällets förmåga att hantera konsekvenserna av långvariga elavbrott, långvariga avbrott i de elektroniska kommunikationerna samt förmågan att hantera attentat med CBRN-ämnen.

- Grunden för den bedömningen är bland annat de allvarliga kriser som drabbat det svenska samhället under det senaste året och de brister som finns i förmågan att leda, samverka och informera, säger Martin Winstrand, utredare på KBM.

Det saknas även resurser eller kunskap för att kunna hantera vissa storskaliga operativa insatser. Ett grundläggande problem är att det finns allvarliga brister i samhällets förmåga att hantera normala störningar. Detta gäller särskilt händelser som leder till att den samhällsviktiga infrastrukturen inte fungerar så som vi är vana vid.Ladda ner rapporten som pdf-fil på KBM:s webbplats
Ladda ner >>


För mer information:

Martin Winstrand, utredare KBM
Tfn 08-593 712 63

Mobil 073-026 12 63Svante Werger, informationschef

Tfn 08-593 711 72

Mobil 073-026 11 72Krisberedskapsmyndigheten

Box 599

101 31 Stockholm

Tfn 08-593 710 00

Fax 08-593 710 01

kbm@krisberedskapsmyndigheten.se

www.krisberedskapsmyndigheten.se


Krisberedskapsmyndigheten har till uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället.