Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens generaldirektör i riksdagsseminarium:

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:17 CET

Om vi till 2020 ska nå ända fram till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö krävs att svenska regeringen fortsätter i EU att driva frågor som hänger samman med den kommande kemikalielagstiftningen. Det gäller bl.a. ett tydligt ansvar för verksamhetsutövare som hanterar kemikalier, att kravet på auktorisation av farliga ämnen även ska omfatta hormonstörande och kraftigt allergiframkallande ämnen och att försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen finns med i den slutliga lagstiftningen.

Det var ett budskap som Kemikalieinspektionens generaldirektör Ethel Forsberg framförde till riksdagen i samband med ett seminarium på torsdagen om Sveriges femton miljökvalitetsmål.

Kemikalieinspektionen (KemI) har ansvaret för ett av målen - Giftfri miljö - ett mål som ska vara uppnått 2020.

Alla måste engageras
Ethel Forsberg påpekade att det måste till en rad åtgärder för att målet och dess sex delmål ska nås. Vid sidan av den svenska regeringens pådrivande arbete, måste alla inblandade parter sprida kunskap om kemikalierna i samhället och miljökvalitetsmålet för att på så vis engagera enskilda individer. - Om inte vi som enskilda individer ställer krav på de kemiska produkter vi använder, så tror jag att det blir än svårare att nå en giftfri miljö i Sverige och globalt, sade KemI:s generaldirektör.

Många verksamhetsutövare behöver kunskap och hjälpmedel för att kunna leva upp till det utökade ansvar som en ny europeisk kemikalielagstiftning ställer krav på. För att stötta företagens riskminskningsarbete när det gäller kemikalier tar KemI just nu fram ett nytt databasbaserat verktyg. Detta verktyg ska hjälpa användarna att bl.a. avgöra om ett ämne har sådana egenskaper att det bör få en särskild prioritet i riskminskningsarbetet.

Kontakter:
Ethel Forsberg
Tel: 08-519 41 150
Mobil: 070-429 38 82
E-post: ethel.forsberg@kemi.se

Marianne Swahn
Tel: 08-519 41 269
Mobil: 070-429 38 97
E-post: marianne.swahn@kemi.se

Webbplats: www.kemi.se