Coop

KF-koncernen: Delårsrapport för perioden januari – augusti 2004

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 13:52 CEST

Förbättrat resultat i ett finansiellt starkt KF

Kooperativa Förbundet (KF) redovisar en resultatförbättring med 84 Mkr för årets första åtta månader jämfört med samma period föregående år. Resultat efter finansnetto var –58 Mkr att jämföras med –142 Mkr motsvarande period förra året.

KF-koncernens försäljning under perioden januari-augusti uppgick till 18 804 Mkr (19 767).

På två år har resultatet efter finansnetto ökat med 510 Mkr. Den finansiella ställningen är stark och soliditeten uppgår till 34,9 procent. Under de två senaste åren har nettoskulden i relation till det egna kapitalet minskat från 0,73 till 0,45. Det egna kapitalet uppgår till 4,4 miljarder kronor.

– Resultatutvecklingen i KFs helägda dotterbolag är god och den finansiella ställningen har ytterligare stärkts, vilket ger oss kraft att fokusera hårdare på vår huvuduppgift att främja den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln. Intresseföretaget Coop Norden har ännu inte nått sina resultatmål. Vi stödjer de kraftfulla åtgärder som nu genomförs i hög takt för att med kostnadssänkningar åstadkomma bättre lönsamhet och lägre priser till medlemmarna, säger Börje Fors, vd och koncernchef i KF.

Dagligvaruhandel

KFs huvuduppgift är att tillsammans med konsumentföreningarna säkerställa att föreningarnas medlemmar över hela landet kan handla bra produkter till konkurrenskraftiga priser i attraktiva butiker. Denna uppgift utför KF främst genom att vara den störste ägaren (42 procent) i den nordiska dagligvarukoncernen Coop Norden. I Sverige driver Coop Norden butikskedjorna Coop Konsum och Coop Extra samt stormarknadskedjan Coop Forum. Dessa ligger i områden som har cirka 60 procent av konsumentkooperationens medlemmar. Övriga cirka 40 procent av medlemmarna finns i områden där konsumentföreningarna äger och driver butiksverksamheten i egen regi.

Dotter- och intressebolag

Utöver huvuduppgiften att tillsammans med konsumentföreningarna verka för den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln driver KF ett antal hel- och delägda bolag. I KF-koncernen ingår intressebolaget Coop Norden samt dotterbolagen KF Media, KappAhl, KF Fastigheter, KF Invest, nybildade MedMera, Vår Gård Kursgården, KF Föreningsrevision och KF Försäkring.

· Intresseföretaget Coop Norden har inte nått sina resultatmål, men har under 2003-2004 uppnått flera av de planerade synergieffekter, som ska leda till lägre inköpskostnader. Samtidigt har de övergripande kostnaderna minskats kraftigt och offensiva satsningar har inletts, bland annat genom etableringen av den nya butikskedjan Coop Extra. Omfattande prissänkningar genomförs i samtliga tre kedjor Coop Konsum, Coop Extra och Coop Forum, dels genom permanenta sänkningar på många produkter dels genom satsningen på det nya varumärket
X-tra, som erbjuder riktigt låga priser på ett stort antal basprodukter. Coop Nordens rörelseresultat under perioden januari-augusti i år uppgick till 102 Mkr (326). Resultatet efter finansnetto var –144 Mkr (–46 Mkr).

· KF Medias rörelseresultat är i linje med föregående år. Det uppgick till –32 Mkr under de två första tertialen. I gruppen ingår Akademibokhandeln, förlaget P A Norstedt & Söner, PAN Vision, verksamt inom interaktiva media, samt Bokus och Tidningen Vi. På rullande tolv månader uppgick rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster till 62 Mkr, vilket är bättre än motsvarande period föregående år (44) och i linje med helåret 2003 (64).

· KappAhl förbättrade sitt resultat med 42 Mkr jämfört med föregående år och uppvisade under perioden ett rörelseresultat om –46 Mkr. Fortsatt tydligt marknadsfokus på kvinnor i åldern 30-50 år och betydande sortimentsframgångar för dam och barn, i kombination med ökad kostnadseffektivitet bidar till den positiva resultatutvecklingen. Rörelseresultatet på rullande 12 månader har ökat samtliga månader utom fyra sedan juni 2002 och uppgick per augusti i år till 159 Mkr. Motsvarande period föregående år uppgick det till 70 Mkr och helåret 2003 till 120 Mkr.

· KF Fastigheters rörelseresultat ökade till 110 Mkr (105) och verksamheten förväntas visa ett betydande överskott även under det sista tertialet.
KF Fastigheter förvaltar en egen fastighetsportfölj och erbjuder fastighets-relaterade tjänster till företag både inom och utanför konsumentkooperationen. På rullande tolv månader var rörelseresultatet 160 Mkr, justerat för jämförelsestörande poster.

· KF Invests rörelseresultat uppgick under perioden till 22 Mkr (–17). Bolaget har i uppdrag att förvalta KFs likviditet och investerar bland annat i räntebärande tillgångar, aktier och hedgefonder.

I uppdragen för KF Fastigheter och KF Invest ingår att förvalta, förädla och avyttra tillgångar, vilket innebär att reavinster ingår som en naturlig del av KFs samlade resultat. Hittills i år består resultatet till 9 Mkr av reavinster hänförbara i sin helhet till KF Invests kapitalförvaltning.

· MedMera bildades i juni 2004 som ett dotterbolag inom KF. Bolaget driver och utvecklar medlemskortet Coop MedMera, genom vilket medlemmar får del av kooperationens medlemserbjudanden och förmåner. Per augusti månad uppgår inlåning från medlemmar till 1 268 Mkr och utlåning uppgår till 142 Mkr.

KFs andel (24%) i Power Hemelektronik avyttrades under andra tertialet till norska Expertgruppen som sedan tidigare ägt en minoritetspost. Konsumentkooperationens medlemmar kan även i fortsättningen använda medlemskortet Coop MedMera i Powers butiker.

KF koncernen:

Frågor besvaras av:
Börje Fors, vd och koncernchef, 08-743 26 70,

Presskontakt: Gunilla Dahlqvist, presschef, 08-743 26 60, 0707-940 940
gunilla.dahlqvist@kf.se

Kooperativa Förbundet (KF)
KF är förbund för landets drygt 60 konsumentföreningar med 2,9 miljoner medlemmar. KF är moderföretag i KF-koncernen med dotterföretagen KappAhl, KF Fastigheter, KF Media (med Akademibokhandeln, förlagskoncernen P.A. Norstedt & Söner, Bokus, Pan Vision och Ttidningen Vi), KF Invest, MedMera,, Vår Gård Kursgården, KF Föreningsrevision och KF Försäkring

KF äger tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation Coop Norden, som i Sverige driver kedjorna Coop Konsum och Coop Forum. Övrig konsumentkooperativ detaljhandel i Sverige ägs och drivs av landets konsumentföreningar inom sina respektive föreningsområden.

Se www.kf.se för ytterligare information om KF.