Kooperativa Förbundet, KF

KF-koncernens delårsrapport för perioden januari-augusti 2005

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 12:02 CEST

Positivt resultat och ökad finansiell styrka
Kooperativa Förbundet (KF) förbättrade sitt resultat med 155 miljoner kronor under årets första åtta månader jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet efter finansnetto uppgick till 97 miljoner kronor (-58).

Försäljningen från årets början till och med den sista augusti var 17 284 miljoner kronor (18 945). Nedgången beror främst på att dotterföretaget KappAhl med en nettoförsäljning på 2 274 miljoner kronor avyttrades under 2004.

Den stadiga resultatförbättringen fortsatte för tredje året i rad. Den finansiella ställningen har stärkts avsevärt. Soliditeten uppgick per den 31/8 till 39,4 procent (34,9) och skuldsättningsgraden var 0,00 (0,45). Det egna kapitalet har under den senaste tolvmånadersperioden ökat från 4 352 miljoner kronor till 5 352 miljoner kronor.

– Den starka förbättringen i KF beror på utvecklingen i helägda dotterbolag. Beträffande Coop Norden kommer fokus nu att ligga på den svenska marknaden, som fortfarande har problem och inte nått resultatmålen. KF är finansiellt starkt och redo att med kraft stödja de omfattande insatser som planeras för att förnya och stärka den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln i Sverige, säger
Börje Fors, vd och koncernchef i KF.

Coop Norden AB
Intresseföretaget Coop Norden, med de nationella bolagen Coop Danmark, Coop Norge och Coop Sverige, redovisar för årets första åtta månader ett rörelseresultat på 26 miljoner kronor (102). Koncernens totala försäljning ökade med 1,4 procent till 58 miljarder kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -109 miljoner kronor

(- 144). KF äger 42 procent av Coop Norden och koncernens resultat påverkas således med motsvarande andel. Ett omfattande projekt har inletts med målet att Coop Norden ska visa lönsamhet senast år 2007.

KF Fastigheter AB
KF Fastigheters rörelseresultat uppgick till 237 miljoner kronor (110). En naturlig del av KF Fastigheters verksamhet är att avyttra fastigheter för att frigöra kapital till nya utvecklingsprojekt. I årets resultat ingår som en del av den löpande verksamheten reavinster på 106 miljoner kronor. KF Fastigheter förvaltar en egen fastighetsportfölj och erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till företag både inom och utanför konsumentkooperationen. En ny organisation för köpcentrum, Centrumhandel, har inrättats. Bland de större projekt som KF Fastigheter invigt under året kan nämnas Tuna Park i Eskilstuna, Gustavsbergs Centrum på Värmdö utanför Stockholm, Boländerna i Uppsala och Mårtenstorget i Lund. I november återinvigs Backaplan i Göteborg.

MedMera AB
I juni 2004 överfördes stora delar av den verksamhet som tidigare hade funnits i moderföretaget KF inom enheten KF Kort till dotterbolaget MedMera AB. Bolaget driver och utvecklar medlemskortet Coop MedMera genom vilket medlemmarna i konsumentkooperationen kan få förmåner i form av rabatter, checkar och erbjudanden. Marknadsaktiviteterna har ökat kraftigt under året och under hösten lanserar Coop MedMera nya tjänster på det finansiella området. Per den sista augusti 2005 uppgick inlåningen från medlemmarna till 1 380 miljoner kronor (1 268) och utlåningen till 108 miljoner kronor (142). Medlemmarna erhöll under årets första åtta månader drygt 4,8 miljoner premiecheckar till följd av inköp som registrerats med Coop MedMera-kortet. Checkarna gav rabatter till ett värde av cirka 290 miljoner kronor, när de löstes in.

KF Media AB
I KF Media ingår Akademibokhandeln, P.A.Norstedt&Söner, Pan Vision (interaktiva media), tidningen Vi och internetbokhandeln Bokus. KF Media ökade försäljningen med 23 procent främst tack vare förvärven av finska Toptronics Oy och norska BJ Electronics A/S, båda företagen ledande inom distribution av interaktiva media på sina respektive marknader. KF Medias rörelseresultat uppgick till -59 miljoner kronor (-32).

KF Invest AB
KF Invests operativa resultat uppgick under perioden till 74 miljoner kronor (60). Bolaget har i uppdrag att förvalta KFs likviditet och investerar bland annat i räntebärande tillgångar, aktier och hedgefonder.

KF Sparkassa
Inlåningen till KF Sparkassa fortsätter att utvecklas positivt och uppgick per den sista augusti till 4 135 miljoner kronor.

KFs huvuduppgift
KFs huvuduppgift är att tillsammans med konsumentföreningarna säkerställa att föreningarnas medlemmar över hela landet kan handla bra produkter till konkurrenskraftiga priser i attraktiva butiker. Denna uppgift fullgör KF bland annat genom att vara den störste ägaren (42 procent) i den nordiska dagligvarukoncernen Coop Norden AB. I Sverige driver Coop Norden genom dotterbolaget Coop Sverige AB butikskedjorna Coop Konsum, Coop Extra och Coop Nära samt stormarknadskedjan Coop Forum. Dessa ligger i områden som har cirka 60 procent av konsumentkooperationens medlemmar. Övriga medlemmar finns i områden, där konsumentföreningarna äger och driver butiksverksamheten i egen regi.

Utöver huvuduppgiften att verka för den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln driver KF ett antal hel- och delägda bolag.

[Removed Graphics]

Kooperativa Förbundet (KF)
KF är förbund för landets 60 konsumentföreningar med 2,9 miljoner medlemmar.

I KF-koncernen ingår dotterföretagen KF Fastigheter AB, KF Invest AB och MedMera AB samt KF Media AB, med Akademibokhandeln, förlagskoncernen P. A. Norstedt & Söner, Bokus, Pan Vision och Tidningen Vi.

KF äger 42 procent i dagligvarukoncernen Coop Norden AB. Övriga delägare är dansk och norsk konsumentkooperation. I Sverige driver Coop Norden genom Coop Sverige AB butikskedjorna Coop Konsum, Coop Extra och Coop Nära samt stormarknadskedjan Coop Forum. Coop Sverige svarar för drygt hälften av den konsumentkooperativa dagligvaruförsäljningen i landet. Övrig konsumentkooperativ dagligvaruhandel ägs och drivs av konsumentföreningar inom sina respektive föreningsområden.

Se www.kf.se

För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Börje Fors, vd och koncernchef, +46 8 743 2670, borje.fors@kf.se

Presskontakt: Gunilla Dahlqvist, presschef, +46 8- 743 26 60, +46707 940 940, gunilla.dahlqvist@kf.se