KFUM Sverige

KFUM initierar nätverk för ungas engagemang i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 14:41 CEST

KFUM Skellefteå, i sitt projekt Engagemangsguider, bjöd i april 2012 in till ett möte med ambitionen att skapa ett nätverk för samverkan kring ungas engagemang i föreningslivet. Att sammanföra olika aktörer som på något möter unga med aktörer inom föreningslivet gav frukt och utvecklades till ”Nätverket för ungas engagemang i Skellefteå”.

Sofia Henricsdotter, lokal samordnare för KFUM Engagemangsguider i Skellefteå:
 
"Nätverket för Ungas Engagemang i Skellefteå" är en löst sammansatt grupp som träffats vid tre tillfällen det senaste året. Det består av representanter för föreningar, studieförbund, offentlig och privat verksamhet som arbetar med ungdomar och som brinner för att tillvarata ungas engagemang. Det innebär engagemang i ordets vidaste betydelse! När vi möts i nätverket, berättar vi för varandra om vad som är på gång i respektive verksamhet och pratar om hur vi kan samverka kring allt från konkreta event till att lägga tyngd bakom olika önskemål och behov som vi upptäckt i våra närkontakter med ungdomar. Ett sådant behov är en gemensam mötesplats för föreningar som inte i huvudsak sysslar med idrott. Därför har vi skrivit den här motionen och lämnat den till projektgruppen för planeringen av ett kulturhus i Skellefteå. Kanske kommer vi även att lämna in den till berörda nämnder i kommunen."

Nasser Nuru, grupphemschef Skellefteå kommun, föreningsmänniska och en av nätverksmedlemmarna och initiativtagare till motionen:

”Skellefteå har alltid varit en human och aktiv kommun enligt min uppfattning. Det jag saknar är en mötesplats för alla föreningar. En mötesplats skulle innebära att resurser samordnas, att föreningar kan nyttja varandras kunskaper, men framför allt göra det lättare att leva upp till mångfald och ett mångkulturellt Skellefteå.”
 
Motionen i sin helhet:

Mötesplats för föreningar – Föreningarnas Torg

När det talas om det rika föreningslivet i Skellefteå kommun, är det i första hand idrottsföreningarna det handlar om och det är naturligt eftersom de är i klar majoritet. Kommunen satsar också mycket pengar och resurser på dessa, med all rätt. Fritid Skellefteå och fritidsnämnden har byggt upp ett fungerande system för sina föreningar genom exempelvis mötesplatserna Idrottens Hus och Storgatan 50 samt årligt återkommande föreningsutbildningar, föreningssamråd och föreningsdagen.
Förutom fritidsnämndens föreningar, finns en mängd andra föreningar i Skellefteå kommun som engagerar barn, unga, vuxna och gamla. Det är exempelvis etniska, sociala, kulturella, religiösa och politiska föreningar. I fortsättning kallar vi dem ”Övriga nämnders föreningar” för att skilja dem från idrottsföreningarna. Detta gör vi, väl medvetna om att det även hos Fritid finns andra föreningar än renodlade idrottsföreningarna. Övriga nämnders föreningar omfattas inte av samma strukturella ramverk som Fritid byggt upp kring sina föreningar. I vissa fall saknas helt möjligheter (ekonomiska och materiella) för dessa föreningar att bedriva sin verksamhet och att utvecklas och växa.
Vi föreslår att det skapas en mötesplats för övriga nämnders föreningar, ett Föreningarnas Torg, inomhus. Där skulle det framförallt finnas möjlighet att ordna samlingar, exempelvis tillfälliga cafékvällar, föreningsmöten, mindre uppträdanden, föreläsningar, marknader m.m. Det kan vara en enskild förening som ordnar något på Torget, men samarrangemang mellan flera olika föreningar och studieförbund ska uppmuntras. När en förening hyr in sig i Föreningarnas torg, ska även möjligheten att disponera en liten kontorsarbetsplats finnas. Samt tillgång till ett litet förråd eller stora låsbara skåp där föreningarna kan förvara en liten mängd material. Dessutom skulle det finnas digitala anslagsytor där varje förening kan annonsera om sin verksamhet.
Hyran för varje förening, skulle vara mycket låg samt sammankopplad med villkor att respektive förening ordnar och bjuder in till öppna samlingar/aktiviteter X antal gånger under verksamhetsåret. På så sätt blir Föreningarnas torg en levande mötesplats för alla skelleftebor.
 
- Vi föreslår att kultur-, fritid- och socialnämnderna går samman och ordnar ett Föreningarnas Torg, redan nu, i någon tom, centralt belägen, befintlig lokal.
- Vi föreslår att Föreningarnas Torg har en självklar, central plats i det framtida kulturhuset.

Skellefteå 2013-03-13
Nätverket för Ungas Engagemang i Skellefteå
gm
Sofia Henricsdotter
Lokal samordnare för KFUM Engagemangsguiderna i Skellefteå

Om projektet:

Engagemang – en demokratifråga!

Oavsett anledning till varför vissa unga inte är föreningsaktiva är detta allvarligt och är en demokratifråga. En fråga om vem som är del av det civila samhället och den röst som civila samhällets organisationer och föreningar har i en demokrati. För att vara sant demokratiska bör alla olika typer av människor vara involverade i föreningslivet. Så är det inte idag. Föreningslivet är ofta homogeniserat och centraliserat i vissa områden. Därför är behovet av uppsökande verksamhet av demokratiserande karaktär stort och KFUMs Engagemangsguider ett försök att lösa detta problem. Engagemangsguidesprojektet görs i 3 lokala KFUM föreningar; KFUM Göteborg, KFUM Skellefteå och JKS i Bredäng med målet att engagera unga icke-föreningsaktiva personer i föreningslivet och att ge alla unga personer chans till en meningsfull fritid. Projektet är en uppsökande verksamhet för att få unga personer som aldrig tidigare varit engagerad i föreningslivet att bli det, baserat på sina egna intressen. Det är alltså unga personers egna intressen och engagemang som är styrande för de aktiviteter och arrangemang som Engagemangsguiderna på varje ort ordnar för att visa vad som finns i föreningslivet! Detta gör också att samverkan med andra föreningar och organisationer i det civila samhället är en enormt viktigt del av projektet Engagemangsguider. Projektets fokus är engagemang, inte vart engagemanget hamnar eller kanaliseras.
Det Engagemangsguiderna erbjuder är en möjlighet för unga personer som inte självmant har blivit en del av föreningslivet, att hitta sin plats, sitt engagemang och dela detta med andra i föreningslivet. Engagemangsguidesprojektet vill ge alla unga möjlighet att få en meningsfull fritid och en plats där unga kan växa, oavsett var eller i vilken förening detta sker. Engagemangsguidesprojektet är också att ta ansvar för att demokratisera föreningslivet och jobba för ett inkluderande föreningsliv.

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen.

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM.

KFUM kallas globalt för YWCA och YMCA och involverar 70 miljoner människor i över 130 länder. I Sverige har vi mer än 60 000 medlemmar som engagerar sig i idrotter, scouting, fritidsgårdar, lägerverksamhet, musik, kultur, sociala projekt och internationellt utvecklingssamarbete.

Fryshuset i Stockholm är vår största förening.