Kindwalls Bil AB

Kindwalls Bil: Delårsrapport för perioden januari - juni 2010

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 14:14 CEST

 

(AktieTorget: KWAL B)

PERIODEN I SAMMANDRAG

* Omsättningen uppgick till 229,7 (232,3) MSEK.
* Resultatet före avskrivningar förbättrades till 2,9 (-3,3) MSEK.
* Resultat efter finansiella poster är - 0,5 (-6,5) MSEK.
* Lagret av begagnade bilar uppgick till 10,3 (17,7) MSEK
* Outnyttjad kreditram uppgår till 17,3 (2,7) MSEK.
* Kindwalls har under perioden levererat 838 (692) nya bilar samt 375 (559) begagnade bilar.
* Orderstocken uppgick per den sista juni till 197 (127) nya bilar.
* Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 127 (134) personer.

Från hösten 2008 och fram till slutet av 2009 har Kindwalls fokus legat på en anpassning av kostnadsmassan till en historiskt låg efterfrågan i kombination med ökad konkurrens. Under första halvåret 2010 har marknaden successivt förbättrats och därmed har fokus förflyttats mot att uppnå ökade volymer i bilförsäljningen med oförändrad kostnadsmassa. Ordertecknandet har under perioden ökat med 80% till 863 (480) nya bilar och leveranstakten med 21% till 838 (692) nya bilar. Bruttovinsten för begagnade bilar har förbättrats till 3,3 (-1,9) MSEK.
Kindwalls har under perioden behållit sin position som Stockholms största Fordåterförsäljare. Kindwalls har även nått sin målsättning att bli Sveriges största återförsäljare av Subaru under perioden. Det tredje varumärket KIA har växt under andra kvartalet.
Under 2010 har Kindwalls återupptagit försäljningen, om än i begränsad omfattning, till de hyrbilsföretag, som företaget har avtal med.
Servicemarknaden har efter en svag inledning på året successivt ökat sin produktion. Sammantaget har faktureringen under perioden ökat med 1,5% jmf 2009.

Memo
Kindwalls Bil AB är moderbolag i bilhandelskoncernen som till 100% äger försäljningsbolaget AB Wilhelm Kindwall.

BAKGRUND OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Bilmarknaden i Sverige har upplevt en mycket stark tillväxt under 2010. Tillväxten har dock startat från en mycket låg nivå under 2009.
Konjunkturutvecklingen i Europa och resten av världen samt dess inverkan på efterfrågan av bilar i Sverige känns mycket svårt att förutsäga.
Även oklarheter om vilka regler för förmånsbeskattning av tjänstebilar som kommer att gälla 2011 kan påverka efterfrågan under senare delen av 2010.
Kindwalls har med hjälp av massiva kostnadssänkningar under 2008 och 2009 uppnått en, relativt tidigare år, låg break-even nivå. Detta i kombination med låg lagernivå av begagnade bilar, vilket minimerar risken, gör att framtidsutsikterna ser goda ut.
Tillgången på nya bilar i lager kommer att vara god under hösten från våra tillverkare. Planeringen har pågått länge och Kindwalls har säkerställt detta flöde.
Ovanstående gör att vi ser fram mot hösten med tillförsikt och räknar med ett positivt resultat för helåret 2010.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Företagets nuvarande försäljningschef Daniel Öhrstedt har den 6 september 2010 utsetts till vvd i bolaget.