Kindwalls Bil AB

Kindwalls Bil: Kvartalsredogörelse för tredje kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 17:27 CEST

(AktieTorget: KWAL B)

Marknaden under 3:e kvartalet 2010
Försäljningen av nya person- och transportbilar i landet fortsätter att återhämta sig under kvartalet och ökningen ligger på 39,7% respektive 48,3% mot samma period 2009. Största intresset under året har varit från privatkonsumenter, men i slutet av kvartalet har även intresset för tjänstebilar ökat påtagligt. Ökningen på lätta transportbilar har i huvudsak skett i klassen < 3 500 kg, starkt på-verkat av det ROT-avdrag som ökat efterfrågan i hantverksbranschen.

Verksamheten under 3:e kvartalet 2010
Under kvartalet levererades 323 (209) nya bilar och 153 (185) begagnade bilar. Kindwalls ökade sin utleveranstakt av nya bilar med 55%, sammanräknat person- och transport-bilar, vilket är bättre än den totala marknaden som ökade med 41%.
Under perioden ordertecknades 343 (240) nya bilar. Ordertakten överstiger utleverans-takten med 6% och orderstocken har ökat under kvartalet.
Kvartal 3 innehåller årets stora semesterperiod för våra kunder, vilket minskar ner efterfrågan på våra verkstäder under perioden juli augusti. Perioden är branschens sämsta ur lönsamhets-synpunkt.

Viktiga händelser efter periodens utgång
Den första oktober återgick Gary Henriksson i tjänst som VD.

Sammanfattning av räkenskaperna under 3:e kvartalet 2010
* Omsättningen under rapportperioden uppgick till 84 mkr (77).
* Rörelseresultatet uppgick till - 4,6 mkr (- 4,4).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 5,3 mkr (- 5,2).
* Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick till 0,8 mkr (4,8).
* Moderbolagets egna kapital vid periodens utgång uppgick till 36,8 mkr (58,8)
* Investeringar under perioden uppgick till 0,1 mkr (0,0).
* Outnyttjad checkräkningskredit vid periodens utgång var 2,4 mkr (4,3)

Resultatkommentar
Resultatet för kvartalet var sämre än beräknat. I huvudsak har bidraget från verkstäderna inte motsvarat förväntningarna, varför tidigare bedömning om positivt resultat för helåret inte kvarstår.

Antalet utestående aktier
Aktiekapitalet är fördelat på 49 400 000 aktier, varav 600 000 är A-aktier (10 röster)
9 600 000 B-aktier (1 röst) samt 39 200 000 preferensaktier (1 röst). Aktiens kvotvärde är 0:20 kr. Bolagets B-aktie och preferensaktie handlas på Aktietorget.

Revisorsgranskning
Kvartalsredogörelsen har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommunikén den 25 februari 2011 gällande räkenskapsåret 2010.


Kindwalls Bil AB

Järfälla den 25 oktober 2010


Gary Henriksson
Verkställande Direktör