Investment AB Kinnevik

Kinnevik: Delårsrapport 2005 1 januari - 30 september

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:25 CEST

Marknadsvärdet på koncernens innehav av börsnoterade värdepapper ökade under årets nio första månader med netto 541 Mkr efter erhållen utdelning och inlösen av aktier i Tele2 om 627 Mkr, och uppgick per 30 september 2005 till 21.852 Mkr.

Resultat efter skatt, inklusive värdeförändring finansiella tillgångar och resultat från avvecklad verksamhet (Invik), uppgick till 632 (-2.623) Mkr.
Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 1,98 (-11,30) kronor.
Nettoomsättningen för årets nio första månader uppgick till 4.348 (4.298) Mkr.
Korsnäs Holdings rörelseresultat uppgick under årets nio första månader till 302 (640) Mkr. I jämförelsetal för 2004 ingår resultat från egen skog under det första kvartalet med cirka 60 Mkr. Resultatet för de första nio månaderna 2005 har påverkats av ombyggnad av pappersmaskin 4 och underhållsstopp inom Korsnäs Industri med cirka 185 Mkr samt nedläggningskostnader för Korsnäs Packagings engelska anläggning med 27 Mkr.
Korsnäs Industris rörelseresultat för det tredje kvartalet uppgick till 176 Mkr, vilket är 10 Mkr högre än motsvarande kvartal föregående år trots att återstående intrimningskostnader av pappersmaskin 4 om 15 Mkr belastat årets tredje kvartal.
Den 1 september inleddes handel med Inviks aktie på Stockholmsbörsens O-lista. Sakutdelningen av Invik har reducerat Kinneviks eget kapital med 858 Mkr. Den 30 september uppgick Inviks börsvärde till 1.722 Mkr.
Omräkning av jämförelsetal för 2004 till IFRS framgår av bilaga 1 och finns även publicerat på bolagets hemsida, www.kinnevik.se, under Investor Relations/­Redo­visnings­principer.

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport 2005 1 jan - 30 sept
http://hugin.info/1114/R/1017625/159495.pdf