Kista Science City AB

Kista Science City tillväxtbarometer 2008

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2008 15:10 CEST

För att stödja tillväxt i företagandet och främja Kista Science Citys utveckling som världsledande position inom ICT är det viktigtt att företagens förutsättningar och villkor är väl kända. Därför samlar vi via en webbundersökning in information om hur företagen Kista upplever näringslivsklimatet. Återkommande frågor är:
Orderstockens utveckling
Lönsamhetens utveckling
Sysselsättningsutvecklingen
Utvecklingen på längre sikt

I dagsläget består företagspanelen av ca 50 företag. I panelen ingår såväl stora som små företag. Dessa företag sysselsätter till-sammans ungefär 70 procent av områdets samtliga anställda inom ICT-klustret. Drygt 50 % av de intervjuade ICT-företagen finns inom tjänstesektorn. Ca 20 % av företagen har fler än 00 anställda. Ungefär 50 % har en omsättning som överstiger 50 mkr/år. Två av tre företag är en del av en större koncern. Ca hälften av företagen ägs till mer än 50 % av utländska ägare.

Förändringar i Kista under 2008
Under de senaste tolv månaderna har ett hundratal nya ICT-företag startat upp en verksamhet i Kista Science City. Knappt tio av dessa har fler än 10 anställda. Drygt ett hundratal företag har samtidigt lämnat Kista, varav ett tiotal hade fler än tio anställda. Antalet anställda inom ICT-sektorn har under denna period ökat med ca 650 stycken netto. Nyetableringarna bidrog totalt med ca 900 nya anställningar. Samtidigt försvann ca 1 100 anställningar i samband med att företag flyttade eller upphörde. I de redan etablerade ICT-företagen i Kista har antalet anställda ökat med ca 850 stycken under perioden.

Flertalet företag tycker fortfarande att utvecklingen är positiv
Under det senaste året (från september 2007 till augusti 2008) har en viss nedgång i optimism märkts bland ICT-företagen i Kista. Flertalet tycker dock fortfarande att utvecklingen har varit positiv vad gäller orderstock, lönsamhet och sysselsättning. Prognosen för den kommande 12 månadersperioden visar att något färre företag förväntar sig en positiv utveckling av lönsamheten och orderstocken. Det är dock fortfarande få företag som tror på en negativ utveckling.

Framtidsutsikterna på längre sikt är fortsatt mycket positiva. Andelen företag som tror på en företagsexpansion i Kista på sikt har blivit fler.

För mer information kontakta Informationschef Annica Englund, 0707-719204, annica.englund@kista.com