Arbetsmiljöverket

Klara förbättringar av arbetsmiljön - resultat av omfattande sjukhustillsyn

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 08:36 CEST

-Förhållandena har i flera avseenden blivit bättre för personalen vid kliniker som har patienter med omfattande vårdbehov. Hjälpmedel för lyft och förflyttning finns i tillräcklig omfattning på de flesta av de besökta avdelningarna. Arbetsledning och personal visar stort intresse att arbeta förebyggande med riskerna i arbetsmiljön. Så sammanfattar projektledaren Ruth Carlsson de positiva intrycken efter Arbetsmiljöverkets inspektioner av ca 170 sjukhusavdelningar, som just avslutats.

Men det finns också brister. Utrustning som patientsängar och britsar är ofta tungarbetade och medför att t ex transporter av patienter fortfarande är ett riskfyllt arbetsmoment. Framför allt är det på kunskapssidan som behoven är stora. Man använder sig inte tillräckligt av de egna erfarenheterna. Tillbud ska rapporteras och utredas så att lärdomar kan dras av dem för att förhindra att de upprepas. Det måste också skapas rutiner för kontinuerliga riskbedömningar som är kopplade till vårdarbetet.

- Patienternas behov dokumenteras i individuella vårdplaner. Men man glömmer att parallellt se till personalens förutsättningar att hjälpa patienterna utan att utsätta sig själva för skaderisker. Varje patient är unik och planeringen av vården måste utgå från detta, framhåller Ruth Carlsson.

Arbetsmiljöverket (AV) skickade i april ut ett tillsynsbrev till de kliniker, som skulle inspekteras med begäran om att de inför besöket besvarade ett antal frågor om arbetsbelastning samt hur de bedömer riskerna för belastningsskador och kunskaperna i belastningsergonomi.

Bortsett från att brevet kom vid en tid, då arbetsledningarna för fullt planerade inför sommarsemestrarna, blev det väldigt väl mottaget. För många blev det en väckarklocka, som ledde till att man samlades och diskuterade det egna arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivarna för de ca 170 besökta avdelningarna kommer nu att få krav, att innan årets slut ta itu med kvardröjande brister. Hälften av kraven berör riskbedömningar och handlings-planer. Där det saknas, kräver AV att man på ett systematiskt sätt tillgodoser personalens behov av kunskaper om belastningsergonomiska risker och hur dessa kan förebyggas.

Företagshälsovården kan utgöra ett viktigt stöd för arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet. Saknas kompetensen att göra riskbedömningar inom den egna organisationen, måste den hämtas in utifrån. Alla företagshälsor bör kunna erbjuda professionell rådgivning och utbildning av vårdpersonal, så att det överallt finns kunskap att utföra vårdarbetet på ett riskfritt sätt. Det är viktigt inte minst för att personalen ska kunna orka fram till pensionen.

Under våren 2005 följer verket upp resultatet av arbetsgivarnas åtgärder. Dessutom genomförs riktad information mot företagshälsovård, arbetsgivare och skyddsombud.

För ytterligare information, kontakta: Ruth Carlsson, 08-730 94 14

Se även tidigare pressmeddelande, www.av.se/press/pressmeddelande 2004-04-13, där det finns länk till Arbetsmiljöverkets tillsynsbrev och uppgifter om relevanta arbetsmiljöregler.

Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99