Obducat

Klargörande om insiderförsäljning i Obducat AB

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 17:00 CEST

Obducats grundare, tillika enda A-aktieägare, Henri Bergstrand och Lennart Olsson, har under de senaste månaderna avyttrat B-aktier i bolaget. Obducats styrelse vill med anledning härav lämna följande information.

Henri Bergstrand motiverar sin försäljning med strikt privatekonomiska skäl och understryker en fortsatt obruten tilltro till Obducat och dess teknik. Henri Bergstrand hade i god tid innan nämnda avyttringar inleddes informerat styrelsen om sina avsikter. Han klargör samtidigt att han för närvarande inte har för avsikt att avyttra fler aktier.

Lennart Olsson driver idag ett från Obducat helt fristående utvecklingsprojekt avseende publiceringsmjukvara för Internet. Detta projekt finansieras helt av honom själv, vilket förklarar de försäljningar av Obducataktier han genomfört under året.

Lennart Olsson betonar att hans aktieavyttringar inte ska tolkas som något bristande förtroende för vare sig Obducats kommersiella potential eller dess teknik, vilken han anser ligger i absolut framkant.

Bergstrands och Olssons försäljningar har således skett av sinsemellan olika anledningar och helt oberoende av varandra.

Såväl Bergstrand som Olsson understryker att gjorda avyttringar enbart omfattat B-aktier samt att ingen avsikt förelegat eller föreligger att minska innehavet av deras respektive innehav av A-aktier.

För ytterligare information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande Obducat AB
0708 – 15 09 91

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.