Länsstyrelsen Västerbotten

Klart med fyra nya naturreservat

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 14:45 CET

Nya naturreservatet Rödstensbacken. Foto: Per Nihlén

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat om fyra nya naturreservat, två av dem ligger i Umeå kommun och två i Bjurholms kommun.

Vacker utsikt över Öreälvens dalgång

Lappavaberget, Bjurholm

Det är värt besväret att ta sig uppför Lappavabergets branta sluttningar. Nära toppen glesnar skogen och hällmarkerna blir flata och bekväma att gå på. Här stannar man gärna en stund och njuter av utsikten över de lummiga skogarna i Öreälvens dalgång.

Längs östra gränsen till Lappavabergets naturreservat löper Öreälvsleden som erbjuder fina naturupplevelser och bra fiske. Strax söder om reservatet finns en raststuga.

Toppen av Lappavaberget består av hällmarker med gamla, småväxta tallar. I de branta sluttningarna ner mot älven växer en högrest skog med grov gran och asp. Älvens flöde har skapat ett dramatiskt landskap med branta nipor och raviner. På vissa platser kan det vara lite besvärligt att ta sig fram i den branta terrängen, men utsikten från toppen är värd mödan!

Beslut och skötselplan Lappavaberget

Balån slingrar sig genom lövträdsrika områden

Balåliden, Bjurholm

Balålidens skogar och vattenmiljöer är mycket artrika. Balån meandrar vackert genom skogslandskapet. Åns slingrande flöde har skapat gott om nipor och små sandstränder. Längs stränderna finns gott om lövträd som gärna fälls och äts av bävrarna i området.

Balålidens naturreservat är lättillgängligt då det ligger i anslutning till flera skogsbilvägar. Särskilt västra sidan av Balån utgörs av högresta och lättvandrade skogar. I nuläget finns det ingen bro över Balån inom reservatsgränsen.

Beslut och skötselplan Balåliden

Myrlandskap perfekt för skidåkning

Rödstensbacken, Umeå

Rödstensbackens naturreservat utgörs av ett flackt myrlandskap med flera öppna vattenspeglar, uppbrutet av gamla strandvallar och små kullar med sandtallskog.

På vintern går det utmärkt att ta sig på skidor över det flacka och bitvis mycket vackra myrlandskapet, men under barmarkssäsongen är området ganska svårtillgängligt. Det går att leta sig fram mellan åsarna och holmarna längs några riktigt gamla stigar och körvägar – om man är beredd att korsa en och annan myr på vägen.

På myrarna häckar olika vadarfåglar och mellan holmarna flyger ofta gäng med dubbeltrastar. Dubbeltrasten trivs särskilt bra i öppna skogslandskap såsom myrar och tallhedar.

Beslut och skötselplan Rödstensbacken

Gamla spår av tjärtillverkning

Krokån, Umeå

Krokåns naturreservat utgörs av brandpräglad sandtallskog. Här kan du hitta riktigt gamla träd, men också spår av människans tidiga brukande av skogen.

Sandtallskogen med sitt tunna marktäcke utgör lämpliga livsmiljöer för många specialiserade marksvampar. Över hela reservatet växer dropptaggsvampen i stora mängder. Här finns också mindre vanliga svampar som trivs på brandpräglade tallhedar.

Trots att skogen i Krokåns naturreservat är gammal, är det svårt att hitta några stubbar eller någon död ved. Det beror på att den döda veden har använts vid tillverkning av tjära längre tillbaka i tiden. Både stam, stubbe och rötter kunde användas. Spår av stubbrytningen syns ofta tydligt i form av mer eller mindre kvadratiska gropar. Det finns två små välbevarade tjärdalar i området, en vid reservatets västra gräns och en strax norr om reservatet.

Beslut och skötselplan Krokån

Pressbilder

Frodig grönska i Lappavaberget, foto: Andreas Garpebring

Balån slingrar sig genom naturreservatet Balåliden, foto: Anna Hallmén

På vintern är myrarna i Rödstensbacken perfekta för en skidtur, foto: Per Nihlén

Sandtallskog i Krokån, foto: Anna Hallmén

För mer information kontakta

Andreas Garpebring
Naturvårdsenheten
010–225 44 27
andreas.garpebring@lansstyrelsen.se

Peter Näslund
Naturvårdsenheten
010-225 44 44
peter.naslund@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.