Miljödepartementet

Klimat och kemikalier på miljöministerråd

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 10:30 CET

Johan Hasslow
Pressekreterare
405 20 27
070 300 200 8

Robert Rönnström
Departementssekreterare
08-405 18 41

På måndag träffas EU: s miljöministrar till miljöråd i Luxemburg. Mötet
är det första miljörådsmötet under det italienska ordförandeskapet.

De viktigaste frågorna på mötet rör klimatförändringarna och den
framtida kemikalielagstiftningen.

När det gäller klimatfrågorna kommer mötet att anta rådslutsatser inför
nästa partsmöte i klimatkonventionen som äger rum den 1-12 december i
år. Rådsmötet kommer också att debattera direktivet som sammanlänkar
EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter med de flexibla mekanismerna
i Kyotoprotokollet.

Under mötet kommer EU-kommissionen att redogöra för arbetet med att
utforma EU: s framtida kemikalielagstiftning. I samband med detta
kommer Sverige att ta upp bekämpningsmedlet quinoxyfen som kommissionen
föreslagit att tillåta inom EU. Sverige motsätter sig detta och kommer
att uppmana övriga medlemsstater att motsätta sig kommissionens
förslag.

I övrigt kommer mötet att behandla direktivet om flyktiga organiska
föreningar i färger och lacker. Syftet med direktivet är att minska
förekomsten av marknära ozon och avsikten är att komma till en gemensam
ståndpunkt under mötet.

Ministrarna kommer också att besluta om en överenskommelse om regler om
utsläpp från arbetsmaskiner.