Stiftelsen Hållbart Samhälle

Klimatåterbäringstillägg - ett av de fem förslag i slutröstning på Klimatriksdagen 2014

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 12:22 CEST

Förslaget som lades i Klimatriksdagen i Norrköping blev en intressant lösning på CO2-problematiken trots att det var ett okänt begrepp för de flesta deltagarna innan. Många ser nu fram emot att förslaget blir ett skarpt förslag för våra politiker att ta ställning till. Avgörande var kanske att förslaget, förutom att kunna lösa klimatproblemet, har många positiva effekter på samhällsekonomin och som allt fler blir medvetna om;

http://klimatriksdag2014.se/motioner/35-motioner-for-rostning/

Klimatåterbäringstillägget består av tre huvuddelar som tillsammans ger en tydliga signaler till en omställning;

ü  Inför ett klimatåterbäringstillägg och justera och höj detta tills marknaden svarar

ü  Låt marknaden visa det framtida priset för omställning och minskning av utsläppen

ü  Återbetala intäkterna från klimatåterbäringstillägget i lika andelar till medborgarnas skattekonton

Stiftelsen Hållbart Samhälle, som under snart 20 år har lyft fram dessa tankegångar, får nu också stöd från James Hansen och CCL-rörelsen som propagerar för en stadigt stigande koldioxidskatt med 100 % återbetalning. Kombinerat med den försäkringsfunktion som finns i Stiftelsens förslag kan man garantera en skonsam och samhällsekonomiskt effektiv omställning, där, bland annat, aktörer som sitter fast i gamla investeringar kan köpa sig tid.

Denna demokratiskt förankrade marknadslösning ger flera pluseffekter där alla blir vinnare i längden;

+ En positiv anda lockar fram kreativa idéer i samhället

Förslaget lägger grunden till ett framtidshopp som lockar fram kreativa idéer om hur vi kan skapa en bättre och tryggare framtid. Vi kan få tillbaka tilltron till att vi själva kan påverka vår framtid och inte måste vara hänvisade till kortsiktig partipolitik.

+ Fördjupad och tryggad demokrati

Förutom att problemen elimineras så innebär klimatåterbäringstillägget ett betydelsefullt steg i riktning mot en bättre demokrati, med social integrering och samsyn, vilket idag inte längre är en självklarhet.

+ Förbättrad marknadsekonomi med större samhällsnytta

Med klimatåterbäringstillägget inkluderas (internaliseras) de samhällsekonomiska kostnader (negativa externaliteter) som marknaden tidigare inte har behövt betala något för. Detta är en viktig och sedan länge saknad förutsättning för samhällsekonomisk hushållning och harmonisering av marknadsnytta med samhällsnytta.

+ Ett värdefullt arv till nästkommande generation

Det här förslaget erbjuder en praktisk metod att lösa klimatproblemen och att med gott samvete kunna överlämna ett värdefullt arv till nästkommande generation istället för en stor miljöskuld på grund av misshushållning i vår generation.

 

Så här kan ett klimatåterbäringstillägg införas i ekonomin:

Vi inför ett klimatåterbäringstillägg och höjer avgiften tills marknaden reagerar och positionerar sig säger Anders Höglund från Stiftelsen. Marknaden blir därigenom en aktör som påverkar och driver omställningen på ett positivt sätt. Och det är inte mer än rätt då det var marknaden som orsakade problemen från början. Förändringstakten kommer att hamna i fokus för investerare och andra aktörer och blir då ett motiv och en drivkraft till investeringar i ny miljövänlig teknik på ett tidigt stadium så att den nya tekniken finns tillgänglig när efterfrågan kommer på allvar. Vi kan uppnå en optimal omställningstakt genom att justera nivån på klimatåterbäringstillägget så att den följer och avspeglar marknadens omställningskostnad. Denna omställningskostnad med dess sammanhörande omställningstakt är med andra ord vad marknaden ”tål” utan att skada samhällsekonomin säger han vidare.

Du kan även läsa mer om Control Engineering med tillämpning i ekonomin som klimatåterbäringstillägget är ett exempel på www.tssef.se. Vill du ta del av de förslag som var med på omröstningen så finns de på http://klimatriksdag2014.se/wp-content/uploads/2014/06/de-35-motionerna.pdf


The Swedish Sustainable Economy Foundation, established in 1995,  develops and promotes systemic approaches and solutions to the challenge of developing society in a sustainable way mainly in the areas of ecology, economy and work. The Foundation takes a non-political, holistic approach to promoting these solutions through research and development, education, spread of information and various cooperation projects, including humanitarian initiatives.

Stiftelsen Hållbart Samhälle , grundades 1995 för att utveckla  och främja systematiska metoder och lösningar för utmaningen att utveckla samhället på ett hållbart sätt. Uppdraget för stiftelsen är att främja utvecklingen av förutsättningar för hållbarhet – ren luft och vatten - genom tillämpning av finansiella instrument på nationell nivå och spridning av makroekonomiska systemlösningar.

Stiftelsen tar en icke-politisk, helhetssyn för att främja dessa lösningar genom forskning och utveckling, utbildning, spridning av information och olika samarbetsprojekt, bland annat humanitära insatser.