Klimatkommunerna

Klimatkommunernas svar på rapporten Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 11:35 CEST

Om Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening med 33 kommuner, ett landsting och en region som medlemmar. Medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. Föreningen har sedan starten 2003 vuxit till att gemensamt representera över 3 500 000 invånare.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

Klimatkommunernas synpunkter på rapporten

Klimatkommunerna ställer sig bakom de synpunkter som framförs i 2030-sekretariatets remissvar, det vill säga i korthet:

  • Att inte – som Energimyndigheten föreslår – avveckla transportfrågan inom energirådgivningen, utan tvärtom prioritera transportfrågor inom, energi- och klimatrådgivning, då detta område har den största potentialen för utsläppsminskningar och störst betydelse för hushållens ekonomi.
  • Att förtydliga behovet av kompetensutveckling för energirådgivarna inom transportområdet, och anslå medel för detta.
  • Att anta Energimyndighetens förslag gällande ökad effektivitet, ökad samverkan och förtydligad redovisning av resultat.
  • Att i större utsträckning än vad Energimyndigheten föreslår låta kommunerna välja prioriterade målgrupper för sitt arbete; förslaget att t.ex. prioritera boende i bostadsrätt framför boende i hyresrätt är inte självklart det rätta i alla kommuner och denna detaljstyrning är knappast gynnsamt för arbetet.
  • Att i ökad utsträckning och med Energitinget som grund verka för kunskapsspridning mellan energirådgivarna.

Vi avvisar förslaget att endast kommuner med över 18 000 invånare får arbeta självständigt medan övriga måste samverka, av flera anledningar:

  • Samverkan är ofta positivt, men blir sällan som bäst om den tvingas fram, och kan vara väl så viktig mellan större kommuner som mellan mindre.
  • Många till invånarantalet mindre kommuner är mycket stora till ytan, varför ett krav på delade tjänster kan betyda mycket långa restider och därmed totalt sett ett mindre effektivt arbete.
  • Många kommuner med under 18 000 invånare har ett mycket aktivt rådgivningsarbete – kanske delvis för att avstånden ofta är långa, andelen pendlande hög och andelen boende i villor hög, vilket sammantaget ger både ett större behov och en större effekt av rådgivning.

För styrelsen,

Karin Thomasson

ordförande i Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokal klimatarbete.

www.klimatkommunerna.se