Utbildningsdepartementet

Klimatsäkring av biståndet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 16:31 CEST

Regeringen beslutade i dag om en policy för miljö- och klimatfrågor i utvecklingssamarbetet för perioden 2010-2014. Policyn utgör den första i sitt slag och slår fast principer och prioriteringar för klimat- och miljöarbete inom biståndet.

Policyn innebär riktlinjer för allt svenskt bistånd med fokus på miljö- och klimat. Det övergripande målet är förbättrad miljö, hållbart nyttjande av naturresurser och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan i utvecklingsländer. En viktig del i policyn är kvinnors roll då kvinnor drabbas mest av såväl klimatförändringar som naturkatastrofer men oftast har minst att säga till om. Genom policyn ska biståndet också bidra till begränsad miljöpåverkan.

- En övergripande prioritering är att öka utsatta människors och länders förmåga till anpassning till klimatförändringens negativa effekter. Genom att bidra till goda miljöförhållanden ökar möjligheterna till ekonomisk tillväxt och välfärd och därmed indirekt till trygghet, social jämlikhet, jämställdhet samt fred och säkerhet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Gunilla Carlsson har nyligen utnämnts till medlem i FN:s Högnivåpanel för Global Utveckling (Secretary General's High-level Panel on Global Sustainability). Panelen har till uppgift att formulera en ny vision för hållbar utveckling och välstånd med fokus på klimatfrågan.

- Panelens arbete kommer att fokusera på miljömässig, social och ekonomisk utveckling. Policyn för miljö- och klimatfrågor kommer att vara ett viktigt inspel i mitt uppdrag i panelen, säger Gunilla Carlsson.


Läs mer
Policyn ingår i det övergripande arbetet med att reformera det svenska biståndet, och utgör en central del av genomförandet av regeringens tematiska prioriteringar för utvecklingssamarbetet.

Svenskt utvecklingssamarbete på klimat- och miljöområdet kommer att fokusera på förstärkt institutionell kapacitet inom offentlig förvaltning, förbättrad livsmedelstillgång och hållbart nyttjande av ekosystem-tjänster, förbättrad vattenresurshantering, ökad tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet, ökad tillgång till hållbara energialternativ samt hållbar utveckling av städer.

År 2009 lanserade den internationella Kommissionen för klimatförändringar och utveckling,  under ledning av biståndsminister Gunilla Carlsson, sin slutrapport "Closing the Gaps". Stöd till anpassning lyfts särskilt fram i rekommendationerna i rapporten. Klimatinsatser, utveckling och katastrofinsatser måste hanteras gemensamt. Policyn för miljö- och klimatfrågor har tagit detta särskilt i beaktande.

Regeringens särskilda klimatsatsning inom utvecklingssamarbetet om drygt 4 miljarder kronor (för 2009 till 2012) ska på ett effektivt sätt bidra till långsiktiga insatser för anpassning till klimatförändringarna i de fattigaste länderna, men också till utvecklingsländernas åtgärder för att begränsa halten av växthusgaser.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97