Naturvårdsverket

Klimatuppvärmningen går snabbare och konsekvenserna blir allvarliga

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:38 CET

FN:s klimatpanel, IPCC, är nu överens om att det sker en global uppvärmning och att det är vi människor och vårt sätt att leva som ligger bakom den här uppvärmningen. Det framgår av en ny rapport från IPCC, där ett tusental forskare medverkat som författare och granskare.- Rapporten ger en tydlig signal till världens beslutsfattare om att vi måste minska utsläppen av växthusgaser, säger Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket, som är Sveriges delegationsledare vid förhandlingarna i Paris.Växthusgaserna koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas) fortsätter att öka och ligger nu högt över förindustriella värden. Utifrån en mängd nya observationer och nya beräkningsmetoder är IPCC:s slutsats att det "med mycket stor sannolikhet" är människans aktiviteter som orsakar merparten av klimatförändringen. Utan åtgärder beräknas temperaturen stiga med mellan 1,8 till 4,0 grader till år 2100. Det högre innebär en oförändrad ökningstakt av utsläppen, medan det lägre bygger på ett scenario där utsläppen begränsas. Den redan observerade uppvärmningen på 0,8 grader sedan 1800-talets mitt, kan läggas till dessa värden för att jämföra med det förindustriella klimatet.- Det innebär att det 2-gradersmål som EU satt upp kan bli svårt att nå, säger Marianne Lilliesköld vidare.Glaciärer drar sig tillbaka, inlandsisen på Grönland minskar och havsisen i Arktis visar tecken på att minska i både tjocklek och omfång. Den nya rapporten ger en tydlig indikation på att dessa förändringar går snabbare än väntat.Den förväntade ökningen i den globala medeltemperaturen och havsytehöjningen ligger på samma nivå som i föregående rapport, men underlaget som bedömningarna gjorts på är mer omfattande och ger större säkerhet.- Det finns nu tydliga belägg för att halten av vattenånga i atmosfären ökat, vilket förstärker växthuseffekten. De luftburna partiklarnas inverkan på klimatsystemet har tydligare klarlagts, säger professor Erland Källén, som deltagit som svensk expert i IPCC:s diskussioner under den gångna veckan.Långsiktiga förändringar i nederbördsmängder, havens salthalt och vindmönster och olika typer av extrema väderhändelser som torka, kraftiga regn och värmeböljor blir vanligare.- Variationer i solstrålningen kan med säkerhet avfärdas som huvudorsak till den observerade uppvärmningen, säger Erland Källén. Rapporten visar att människans inverkan under de senaste 250 åren är drygt tio gånger så stor som ändringar i solstrålningen.Läs rapporten på: www.IPCC.ch <http://www.ipcc.ch/>För ytterligare information, vänligen kontakta:


Erland Källén, professor vid Stockholms universitet, Meterologiska institutionen, 08-16 23 96, 0708-16 23 96 erland@misu.su.se


Marianne Lilliesköld, Focal Point för IPPC, forskningssamordnare vid Naturvårdsverket, 08-698 12 69, 0709-10 48 12 marianne.lillieskold@naturvardsverket.se


Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.seNaturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.

Med vänlig hälsning

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket

Swedish Environmental Protection Agency

Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27

anneli.nivren@naturvardsverket.se