Lessebo Bruk

KLIPPAN AB – Ackordsförslag till KLIPPAN-koncernens borgenärer

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 09:59 CEST

I tidigare utskickat pressmeddelande daterat 050829 har KLIPPAN-koncernen informerat om det ackordsförslag som skall delges KLIPPAN ABs respektive Klippan Mölndal ABs borgenärer.

Bifogat ackordsförslag skiljer sig från tidigare kommunicerat ackordsförslag daterat 050829 genom att utbetalning av ackordslikviden har tidigarelagts. KLIPPAN AB samt Klippan Mölndal AB erlägger som full betalning 37 procent av kapitalbeloppet på de fordringar som omfattas av ackordet. Utbetalning av 25 procent på kapitalbeloppet sker den 31 mars 2006 under förutsättning av att ackordet fastställs och utbetalning av resterande 12 procent av kapitalbeloppet sker den 31 juli 2007 under förutsättning av att ackordet fastställs.

Sedan ackordsförslaget på 37 procent fastställts av tingsrätten erbjuder KLIPPAN AB samt Klippan Mölndal AB samtliga borgenärer som omfattas av ackordet, om de så önskar, att erhålla utbetalning med 32 procent på kapitalbeloppet av sin fordran med utbetalning av hela beloppet den 31 mars 2006. Borgenärer som antar detta erbjudande avstår med bindande verkan från den mellanskillnad som uppstår i belopp mellan 32 procent och 37 procent av kapitalbeloppet. Rekonstruktörens berättelse bifogas detta pressmeddelande.

Ackordsförslaget stöds av Södra Skogsägarna, ABB, Öresundskraft med flera av de större borgenärerna.

Den ekonomiska information som härrör till perioden efter 050630 i detta pressmeddelande har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Styrelsen

KLIPPAN AB


För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Thomas Billing, tel: 0435-291 01 eller Advokat Guy Lofalk, tel: 08-22 09 00.

KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200.000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal.