Klövern AB

Klöverns deklaration för taxeringsåret 2003

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2003 13:39 CET

Klövern AB har vid 2003 års taxering deklarerat ett skattemässigt underskott om 1 080 Mkr. Skattemyndigheten har i grundläggande beslut om årlig taxering beslutat att taxera bolaget i enlighet med inlämnad deklaration.
Efter taxeringsperiodens utgång har Klövern yrkat avdrag för kapitalförlust vid avyttring av dotterbolag med ytterligare ca 5 000 Mkr. Yrkandet behandlas därför formellt som en begäran om omprövning av 2003 års taxering. Klöverns bedömning är att skattemyndigheten kommer att ta ställning till avdragsyrkandet under 2004.
Utöver ovanstående bedömer bolaget att det finns ytterligare avdrag om ca 1 300 Mkr att yrka vid framtida taxeringar.

Nyköping 23 december 2003

Klövern AB (publ)

Gustaf Hermelin
Verkställande direktörFör ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter med fokus på hög avkastning på eget kapital. Efter genomförda förvärv per 1 oktober 2003 uppgår fastigheternas bokförda värde till c:a 2,9 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är cirka 385 Mkr.