Know IT AB (publ.)

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:31 CEST

• Nettoomsättningen ökade till 183,8 (114,4) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 17,8 (10,6) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 (7,1) MSEK, skatt
uppgick till -5,1 (- 3,7) MSEK. Aktuell betald skatt är -1,1 MSEK
• Resultat per aktie var 0,98 (0,60) SEK
• Periodiseringseffekter har medfört att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 (13,2) MSEK
• Rörelsemarginalen var 9,7 (9,3) procent

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

MARKNAD OCH AFFÄRER
IT-konsultmarknaden har under den aktuella rapportperioden, januari – mars 2006, kännetecknats av god efterfrågan, en utveckling som fortsatt från föregående period, oktober – december 2005. Efterfrågan är bred och täcker alla
Know IT:s erbjudandeområden. Geografiska variationer förekommer dock. Stockholmsmarknaden som tidigare visat på sviktande efterfrågan har utvecklats mycket väl och efterfrågan är mycket god. Däremot är efterfrågan svagare på Sundsvallsmarknaden jämfört med andra lokala marknader. Orsaken till detta är i första hand besparingsprogram hos enskilda kunder inom myndighetssfären.

Tagna affärer under perioden är till stor del förlängningar av åtaganden för befintliga kunder. Exempelvis kan nämnas att Know IT tecknat avtal/erhållit uppdrag avseende
- systemutveckling-/projektledning för Pliktverket, Telenor, ABB Robotics, Diligentia, Karolinska Universitetssjukhuset, Nordwaggon, Rikspolisstyrelsen, Ladok-enheten vid Umeå Universitet, Bonnier och NCC
- leveranser av Content Management-lösningar för Uppsalahem, Phadia Immunocap, Sunne kommun, och Stockholms Läns Landsting
- integrationslösningar för Outokumpu Copper Strip och Teracom
- systemutveckling inom Business Intelligenceområdet för IKEA, SSAB, Svenska Volkswagen och Posten Logistikk i Norge.
- kvalitetstyrningsuppdrag för Volvo Car Corp, Saab Avitronics och Saab Ericsson Space
- systemförvaltning för TeliaSonera, Malmö Stad och Statens Energimyndiget
- strategisk rådgivning för Samhall, Svea Skog, Stockholm Vatten och BAE Systems
- leveranser av mobila lösningar för Stockholmståg, Tågkompaniet och Scandinavian Motortransport och FMV

Betydelsen av ramavtal är fortsatt stor. Know IT har ett 50-tal ramavtal som sammanlagt ger möjlighet att sälja tjänster till över 600 organisationer/företag. Under rapportperioden har Know IT tecknat eller förlängt ramavtal med Ericsson i Lund, TeliaSonera, SAAB AB, Ladok, Ekonomistyrningsverket, OMX, Landshypotek, Jämtlands kommuner, 17 kommuner i Värmland/Dalarna och Volvo Car Corporation.

Debiteringsgraden var 82 procent att jämföra med 82 procent för motsvarande period föregående år. Debiteringsgraden beräknas på normal arbetstid med avdrag för uttagen semester.

STRATEGISK INRIKTNING OCH STRUKTURÅTGÄRDER
Som tidigare meddelats har Know IT stärkt sin närvaro i södra Sverige, genom att förvärva verksamheten i Epireal AB i Växjö med fem medarbetare. Konsulterna knyts till Know IT Create som Know IT förvärvade hösten 2005. Bland Epireals kunder återfinns IST, Admera, Elitfönster med flera. Uppdragen omfattar tjänsterna teknisk projektledning, arkitektur och systemutveckling.

Inom områdena driftövervakning och simulering har Know IT stärkt sin position genom att förvärva rörelsen i Arosys Datakonsult AB i Västerås med sex medarbetare. Bland Arosys kunder återfinns Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU), ABB, FMV, Flygvapnet och SAAB Avionics.

Know IT har utsetts till den högsta partnernivån av Microsoft, så kallad Gold Certified Partner, inom specialistområdena Mobila Lösningar och Integrationslösningar. Samarbetet innebär bland annat att Know IT och Microsoft i ännu högre grad än tidigare kan erbjuda gemensamma kompetenser i kundprojekt.

NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen för aktuell rapportperiod januari - mars var 183,8 (114,4) MSEK, en ökning med 60,7 procent jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår.

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick för den aktuella rapportperioden till 17,8 (10,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 (9,3) procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,6 (10,8) MSEK. I resultatet ingår engångskostnader på 1,2 MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Soliditeten ökade från 51,7 procent den 31 december 2005 till 53,3 procent den 31 mars 2006.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars 2006 till 71,9 (74,1) MSEK. Värdet av de kortfristiga placeringarna uppgick till 0,1 (0,1) MSEK. De immateriella tillgångarna, bestående uteslutande av goodwill, uppgick per den 31 mars 2006 till 162,1 (57,0) MSEK.

Investeringar under den aktuella rapportperioden uppgick till 1,6 (0,3) MSEK.

Kassaflödet för aktuell rapportperiod uppgick till -12,4 (12,9) MSEK. Orsaken är till helt övervägande del periodiseringseffekter avseende kundfordringar och upplupna intäkter.

SKATTER
Skattekostnaden på aktuell rapportperiods resultat -5,1 (-3,7) MSEK är framräknad med en skattesats om 28 procent. Aktuell betald skatt är -1,1 (-0,6) MSEK. Beräknad skattekostnad om -4,0 (-3,1) MSEK medför en minskning av nyttjade underskottsavdrag och innebär ingen betalning av skatt.

MODERBOLAGET
Resultatet efter finansiella poster uppgick för aktuell rapportperiod till -3,8 (-2,3) MSEK. Vid samma datum var det egna kapitalet 154,4 (110,6) MSEK och likvida medel uppgick till 7,7 (8,9) MSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner.

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2005.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål att upprätt finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

MEDARBETARE
Antalet medarbetare har under aktuell rapportperiod ökat med 4 (19). Antalet medarbetare den 31 mars 2006 var 597 (365). Antalet kontrakterade personer som ännu inte påbörjat sin anställning var 10 den 31 mars 2006. Medeltalet anställda under januari - mars 2006 uppgick till 586 (353).

UTBLICK
Know IT bedömer att den positiva marknadssituationen kommer att bestå under den kommande sexmånadersperioden vilken dock innehåller färre arbetsdagar jämfört med motsvarande period föregående år. Kunderna tenderar att teckna avtal för längre uppdrag vid varje upphandling. Priserna stiger sakta och den utvecklingen bedöms försätta.

I bokslutkommunikén januari - december 2005 lämnades följande utblick: Know IT bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt god under den kommande sexmånadersperioden. Priserna bedöms stiga långsamt och Know IT:s tillväxt fortsätter. Andelen affärer med lösningsleveranser med åtföljande affärer avseende förvaltning och vidareutveckling bedöms öka något.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
13 juli 2006 delårsrapport jan-juni 2006
19 okt 2006 delårsrapport jan-sept 2006

Stockholm den 25 april 2006Anders Nilsson
VD och koncernchef


Rapporten har inte granskats av Know IT:s revisor.

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
Know IT AB (publ), (org.nr. 556391-0354)
Box 3383
103 68 Stockholm
Besök: Kungsgatan 72
Tel: 08-700 66 00
Fax: 08-700 66 10
E-post: info@knowit.se
www.knowit.se


Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 600 medarbetare representerade på 16 orter i Sverige samt i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta:
Anders Nilsson, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), tel 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef och IRO, Know IT AB (publ), tel 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30