Know IT AB (publ.)

Know IT AB - Delårsrapport januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:56 CEST

  • Nettoomsättningen ökade med 13 procent
  • Konjunktureffekten begränsad bland annat tack vare god bransch- och geografisk spridning
  • Framgångarna på ramavtalsområdet fortsätter. Know IT tar nya avtal och andelen uppdrag baserade på ramavtal ökar


Januari - mars 2009

  • Nettoomsättningen ökade till 353,4 (311,8) MSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) blev 40,2 (38,9) MSEK
  • Resultatet efter skatt blev 23,5 (25,4) MSEK, skatt uppgick till -9,8 (-10,5) MSEK.
  • Resultat per aktie var 1,68 (2,00) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,6 (17,0) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 11,4 (12,5) procent


Marknad och affärer
IT-konsultmarknaden har under delårsperioden, januari - mars 2009, kännetecknats av relativt god efterfrågan totalt sett. En avmattning har dock skett inom de två segmenten fordons- och telekomindustri, vilka tillsammans utgjorde cirka tolv procent av Know IT:s omsättning under 2008. Det finns en tendens till kortare framförhållning avseende projektbeställningar och att projekt skjuts på framtiden. Konkurrensen om uppdragen har ökat och större kunder försöker pressa priser. Geografiska variationer förekommer dock. Efterfrågan på Öresundsmarknaden har försvagats med ökad prispress som följd. Göteborgsmarknaden har däremot utvecklats väl, trots neddragningar hos större enskilda konsultköpare. Dessutom är efterfrågan på marknaderna i Norge och i norra Sverige är fortsatt mycket god.

I det osäkra marknadsläget är långa avtal ett viktigt inslag i konsultbolagens strukturkapital. Know IT är framgångsrikt i sin strategi att teckna ramavtal och har idag över 90 ramavtal med myndigheter och företag. Trenden att större köpare av tjänster väljer att anlita ett mindre antal leverantörer kvarstår. För konsultköparna är det ett sätt att kvalitetssäkra leverantörer och skapa rationella inköpsprocesser. Konsultbolag som lyckats positionera sig som preferred suppliers eller varit framgångsrika med att teckna ramavtal har en fördel. De som inte lyckas är hänvisade till att vara underkonsulter med ett visst marginaltapp som följd. Under perioden har Know IT tecknat nya eller förlängt ramavtal med Baerum Kommune (Norge), Centrala Studiestödsnämnden, Ekonomistyrningsverket, Ericsson, Försäkringskassan IT, Norrbottens läns landsting, NRK (Norge), Posten Norge, SAS AB, SCA Packaging Obbola AB, Statens Pensionsverk, Statistisk Sentralbyrå (Norge), Stora Enso, Svensk kärnbränslehantering, Landstinget Västernorrland och Västra Götalandsregionen.

Rikspolisstyrelsens webbpubliceringslösning som utvecklats av Know IT lanserades under delårsperioden. Uppdraget har bestått i ett åtagande som omfattat såväl den externa webbplatsen, www.polisen.se, som den interna webbplatsen, Intrapolis. Uppdraget går efter den officiella lanseringen över i löpande förvaltning på årsbasis. Uppdraget är ett exempel på uppdrag inom tillväxtområdet Enterprise Content Management.

Know IT Information Management i Linköping har fått ett uppdrag att migrera ett av OKQ8 egenutvecklat verksamhetssystem till en modern IT-miljö.

Andra tagna affärer under perioden är till största delen förlängningar av åtaganden för befintliga kunder. Exempelvis kan nämnas att Know IT erhållit uppdrag avseende
- Technology Management för TAT och Volvo Personvagnar,
- utredning och utveckling inom Information Management/Business Intelligenceområdet för AstraZeneca, ICA, KLP, Netcom, Saab Securtiy, SSB och TeliaSonera,
- leveranser av Content Managementlösningar till Apoteket, Lunds kommuns fastighetsbolag, Parkeringsbolaget Göteborg, TetraPak och Västra Götalandsregionen,
- förvaltningsuppdrag för TeliaSonera och Eon,
- systemutveckling för FMV, Oslo kommun, Outokumpu, Norges Forskningsråd, Pågen, SCA, Uppsala universitet och Visma,
- testuppdrag för Svenska Kraftnät,
- spelbaserade utbildningar för Eli Lilly, Gunnebo och Volvo Construction Equipment.

Organisation och etableringar
De tre dotterbolagen, Know IT A-kraft, Know IT Compliance & Governance och Know IT HRM bildar tillsammans det nya bolaget Know IT Business Consulting. Syftet med den nya organisationen är att skapa synergier, större leveransförmåga och ett samlat erbjudande av specialistkompetenser till kunderna inom området verksamhetsutveckling. Know IT Business Consulting har drygt 40 medarbetare.

I Göteborg har Know IT etablerat en ny verksamhet vilken kombinerar kompetens bland annat inom pedagogik, speldesign och marknadsföring och utvecklar kundanpassade applikationer för utbildning och marknadsföring. Know IT levererar helhetsåtaganden; allt från konceptutformning och design till produktion, teknisk utveckling samt testning och uppföljning.

Know IT har per den 1 januari förvärvat minoritetens aktier i Know IT IM Linköping, Know IT IM Oslo och Know IT IM Göteborg.

Bland annat till följd av konjunkturläget sker översyn och reduktion av kostnader inom alla delar av verksamheten. Stark återhållsamhet avseende löneökningar gäller. Anpassning av organisationen sker löpande genom aktiva åtgärder. Detta har bland annat medfört att ett tiotal medarbetare lämnat Know IT.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för delårsperioden var 353,4 (311,8) MSEK, en ökning med 13,3 procent jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår.

Resultat
Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick för delårsperioden till 40,2 (38,9) MSEK, en ökning med 3,3 procent, motsvarande en rörelsemarginal om 11,4 (12,5) procent.
Kombinationen av efterfrågeminskning inom vissa branschsegment och prispress från större kunder har påverkat rörelsemarginalen.

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -3,8 (-1,5) MSEK. Resultat efter finansiella poster för samma period uppgick till 33,3 (35,9) MSEK.

Finansnetto för delårsperioden uppgick till -3,1 (-1,5) MSEK. Samtliga koncernens förvärvslån löper med rörlig ränta, vilket inneburit att finansieringskostnaden för förvärven successivt minskat.

Finansiell ställning
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars 2009 till 85,0 (84,1) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för delårsperioden uppgick till -13,6 (17,0) MSEK. Kassaflödet före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 27,7 (26,1) MSEK. Förändring av rörelsekapitalet uppgick till
-41,3 (-9,1) MSEK, främst påverkat av minskning av korta skulder.

Soliditeten ökade till 41,5 (38,9) procent jämfört med 31 december 2008.

De immateriella tillgångarna, bestående huvudsakligen av goodwill, uppgick per den 31 mars 2009 till 754,4 MSEK jämfört med 742,7 MSEK den 31 december 2008. Ökningen beror huvudsakligen på valutaomräkningseffekter.

Räntebärande skulder uppgick till 267,2 (142,5) MSEK varav 209,0 (110,4) MSEK är långfristiga. Totalt ingår däri 66,4 (83,0) MNOK som lånats i syfte att minska valutaexponeringen som följer av förvärvet i Norge.

Minoritetens andel av eget kapital har minskat till 0,0 (9,2) MSEK på grund av förvärven av minoriteternas aktier i Know IT IM Linköping, Know IT IM Oslo och Know IT IM Göteborg.

Skatter
Skatt på delårsperiodens resultat -9,8 (-10,5) MSEK är framräknad med en skattesats om 26,3 (28,0) procent.

Medarbetare
Antalet medarbetare i tjänst har under delårsperioden ökat med 1 (40). Antalet medarbetare den 31 mars 2009 var 1 122 (994). Medeltalet anställda under januari - mars 2009 uppgick till 1 125 (981).

Moderbolaget
Resultatet efter finansiella poster uppgick för delårsperioden till -16,7 (-6,1) MSEK. Vid slutet av delårsperioden var det egna kapitalet 287,9 (194,2) MSEK och likvida medel uppgick till 46,2 (49,3) MSEK. Av beviljade checkkrediter om 55,0 MSEK har 0,0 (0,0) MSEK utnyttjats per 31 mars 2009.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer.

Från och med 2009 tillämpar koncernen den nya standarden IFRS 8 Rörelsesegment, vilken ersätter IAS 14, samt de omarbetade versionerna av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. IAS 23 Lånekostnader är inte relevant för Know IT-koncernen.

I den nya versionen av IAS 1 görs uppdelning mellan förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med aktieägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital ska endast innehålla ägartransaktioner, medan andra förändringar i eget kapital ska redovisas antingen i en räkning (rapport över totalresultat) eller två räkningar (separat resultaträkning och rapport över totalresultat). Koncernen har valt att presentera resultaträkning och rapport över totalresultat.

Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna är i övrigt oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2008.

Uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Know IT:s väsentliga affärsrisker består av konjunkturförändringar som medför minskad efterfrågan på konsulttjänster, leveransrisker i fastprisuppdrag, verksamhetsrelaterade risker som svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal, prispress och konkurrens samt finansiella risker av kredit- och valutakaraktär.

Risk för minskad efterfrågan på konsulttjänster under det närmaste halvåret bedöms föreligga. Fastprisuppdragen uppgår till cirka 15 procent av omsättningen och med hänsyn till att Know IT har en lång erfarenhet av sådana projekt bedöms risken för kostsamma missbedömningar som låg. Konkurrensen om kvalificerad personal har minskat till följd av konjunkturläget. Prispress råder framförallt från större köpare av tjänster. Då Know IT:s kunder huvudsakligen består av större företag och organisationer med god finansiell ställning bedöms kreditrisken som låg. Know IT:s utlandsverksamhet utgör en mindre del av koncernens omsättning varför valutarisken är låg. Det norska förvärvet finansieras huvudsakligen med lån i norska kronor i avsikt att begränsa valutarisken.

Utblick
Den allmänna konjunkturnedgången förväntas inte medföra någon väsentlig negativ effekt på efterfrågan på Know IT:s tjänster under andra kvartalet 2009. Marknadsutvecklingen längre fram är dock svårbedömd. Know IT:s stora antal ramavtal, spridning i branschsegment och geografier ger goda förutsättningar att möta en försvagning av efterfrågan.

I bokslutskommunikén för 2008 lämnades följande utblick:
Den allmänna konjunkturnedgången bedöms inte medföra någon större negativ effekt på Know IT:s affärer under det första kvartalet 2009. En hårdare priskonkurrens förväntas i vissa branschsegment. Marknadsutvecklingen under andra kvartalet 2009 är svårbedömd men Know IT:s stora antal ramavtal, spridning i branschsegment och geografier ger bolaget goda förutsättningar att möta en eventuell försvagning av efterfrågan. Know IT:s tillväxt förväntas fortsätta.


Kommande informationstillfällen
17 juli 2009 delårsrapport januari-juni 2009
22 oktober 2009 delårsrapport januari-september 2009


Stockholm den 23 april 2009

Anders Nilsson
Verkställande direktörRapporten har inte granskats av Know IT:s revisor.Adress och kontaktuppgifter
Know IT AB (publ), (org.nr. 556391-0354)
Box 3383
103 68 Stockholm
Besök: Klarabergsgatan 60
Tel: 08-700 66 00
Fax: 08-700 66 10
E-post: info@knowit.se
www.knowit.se

För mer information kontakta
Anders Nilsson, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Anders Nordh, ekonomichef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1200 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fyra i Norge samt en vardera i Estland, USA och Kina. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se