Know IT AB (publ.)

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:02 CEST

DELÅRSPERIOD (JANUARI-SEPTEMBER)
• Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 349,0 (262,6) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 29,5 (13,7) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 20,7 (14,0) MSEK, skatt
uppgick till -9,2 (0,0) MSEK.
• Resultat per aktie var 1,74 (1,27) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 16,2 (18,3) MSEK
• Rörelsemarginalen var 8,5 (5,2) procent

RAPPORTPERIOD (JULI-SEPTEMBER)
• Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 114,3 (80,9) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 8,1 (3,0) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 5,5 (3,2) MSEK, skatt
uppgick till -2,7 (0,0) MSEK.
• Resultat per aktie var 0,43 (0,29) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -11,7 (1,5) MSEK
• Rörelsemarginalen var 7,1 (3,7) procent

MARKNAD OCH AFFÄRER
IT-konsultmarknaden har under delårsperioden, januari – september 2005, kännetecknats av fortsatt god efterfrågan. Kombinerat med Know IT:s förvärv under perioden var omsättningstillväxten 32,9 procent jämfört med motsvarande delårsperiod föregående år. Under den aktuella rapportperioden, juli – september 2005, var Know IT:s omsättningstillväxt 41,3 procent jämfört med motsvarande rapportperiod 2004. Den organiska tillväxten var 23,6 procent för delårsperioden och för aktuell rapportperiod var den 11,2 procent jämfört med motsvarande perioder föregående år.

Know IT har tecknat ramavtal med Vägverket som även Borlänge kommun kommer att använda för avrop av konsulttjänster. Know IT är en av fem leverantörer som kvalificerat sig som A-leverantör, det vill säga för leverans inom verksamhetsområdena verksamhetsutveckling och strategi, ledning, systemutveckling och systemförvaltning, infrastruktur och tjänster för användarstöd. Avtalet löper på tre år med option på ytterligare ett år.

Genom förvärvet av Create Group i Lund, Malmö och Karlskrona har Know IT tillförts nya erbjudanden som bland annat teknikinformation. Det innebär att Know IT nu kan erbjuda teknikföretag att utveckla och producera information, dokumentation, marknadsmaterial och test- och verifieringsprocesser, så att deras produkter kan användas optimalt och få ett rättvist mottagande hos olika målgrupper.

Förvärvet av Create Group innebär också att Know IT har fått lokal närvaro på marknaden i Öresundsregionen och kan erbjuda hela Know IT:s tjänsteutbud till den mycket intressanta lokala marknaden. Genom etableringen stärker Know IT sin kundbas av industrikunder, bland andra Sony Ericsson, Gambro, ABB och AstraZeneca.

Know IT märker ett ökat intresse för funktionell outsourcing inom systemutveckling och test- och kvalitetssäkring. Det innebär att Know IT åtar sig att utveckla och testa väldefinierade delar i kundernas utvecklingsprojekt.

På Stockholmsmarknaden har Know IT under perioden stärkt sitt erbjudande för konsulttjänster baserade på Oracle, Java och projektledning genom förvärvet av RealM. Know IT märker en stark efterfrågan på konsulttjänster inom Oracle och Java. Genom förvärvet har Know IT också bland annat erhållit uppdrag för SEB, Fora och PRI.

Inom området mobila lösningar har Know IT än en gång fått en internationell framgång. Know IT:s lösning för min- och ammunitionsröjningssystemet EOD IS version 3.0, gick som ett av sex bidrag till final i Microsoft Partner Awards i Minneapolis i vilken 187 bidrag tävlade. Den av Know IT utvecklade EOD IS-lösningen var den enda från Europa som gick till final.

Debiteringsgraden var under aktuell rapportperiod, juli-september, 80 procent att jämföra med 77 procent för motsvarande period föregående år. Debiteringsgraden beräknas på normal arbetstid med avdrag för uttagen semester.

STRATEGISK INRIKTNING OCH STRUKTURÅTGÄRDER
Know IT AB tidigarelade förvärvet av Create Group AB. Tillträdet skedde i augusti och verksamheten konsoliderades i Know IT:s räkenskaper från och med den 1 augusti 2005. Skälet till att förvärvet tidigarelades två månader var att Create Group AB redan per den 31 juli överträffade de resultatmål som var villkorade för förvärvet. För Know IT innebär det tidigarelagda tillträdet en positiv omsättnings- och resultatpåverkan för 2005. Som en följd av förvärvet beslutade Know IT:s styrelse om nyemission av
1 000 000 aktier om nominellt 1 krona per aktie, med avvikelser för aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet lämnat vid ordinarie bolagsstämma den 19 april 2005. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas från 9 973 563 kronor till 10 973 563 kronor.

Under aktuell rapportperiod har Know IT förvärvat RealM Holding AB, ett IT-konsultbolag med ca 60 medarbetare och verksamhet i Stockholm. Förvärvet innebar att Know IT ökade till drygt 550 medarbetare och fick en starkare position inom områdena projektledning, Java, Microsoft, Oracle och mobila lösningar. Tillträdet skedde i september och verksamheten konsoliderades i Know IT:s räkenskaper från och med den 1 september 2005. Som följd av förvärvet beslutade Know IT:s styrelse om nyemission av 500 000 aktier om nominellt 1 krona per aktie, med avvikelser för aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet lämnat vid ordinarie bolagsstämma den 19 april 2005. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas från 10 973 563 kronor till 11 473 563 kronor.

Tilläggsköpeskillingar utgår baserat på de förvärvade bolagens nettovinst under förutsättning att vissa resultatmål uppnås. Konstruktionen är sådan att om tilläggsköpeskillingar utgår kommer det egna kapitalet att öka med mer än tilläggsköpeskillingarna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG
Know IT har förstärkt sitt erbjudande inom Enterprise Content Management, dokumenthantering, genom att teckna ett samarbetsavtal med FileNet Corporation och genom att ta över verksamheten i Imagon System AB. FileNet Corporation är en av de ledande leverantörerna av verktyg inom Enterprise Content Management (ECM).

Know IT har slutit partneravtal med IceTea Group, ett företag som länge levererat produktivitetshöjande verktyg för utveckling av applikationer baserade på SQL Windows/Centura Team Developer. IceTeaGroup har idag 500 kunder i 40 länder. Avtalet innebär att Know IT blir en Premium Porting Partner med exklusiv rätt till den skandinaviska marknaden.

Know IT har också fått i uppdrag att genomföra en förstudie avseende utvecklingen av IT-baserade informationssystem för Albaniens hälsovårdsministerium. I uppdraget ingår även att bistå med teknisk assistans för implementationen av nya kommunikationslösningar. Uppdraget kommer att utföras på plats i Tirana, Albaniens huvudstad.

NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen för aktuell rapportperiod var 114,3 (80,9) MSEK, en ökning med 41,3 procent jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår.

RESULTAT
Rörelseresultat före finansiellt netto uppgick för den aktuella rapportperioden till 8,1 (3,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,1 (3,7) procent. Resultat efter finansiella poster för samma period uppgick till 8,2 (3,2) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Soliditeten ökade under aktuell rapportperiod från 50,7 procent till 54,0 procent.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 september 2005 till 71,0 (47,1) MSEK. Värdet av de kortfristiga placeringarna uppgick till 0,1 (0,3) MSEK. De immateriella tillgångarna, bestående uteslutande av goodwill, uppgick per den 30 september 2005 till 147,2 (45,2) MSEK. Härav utgör 90,2 MSEK en ökning under aktuell rapportperiod till följd av bolagsförvärv. Koncernens egna kapital ökade med 66,0 MSEK

Investeringar i inventarier under den aktuella rapportperioden uppgick 2,8 (0,1) MSEK. Kassaflödet för aktuell rapportperiod uppgick till -4,2 (-2,7) MSEK.

I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma i 19 april 2005 har aktiekapitalet under aktuell rapportperiod nedsatts med 39 894 252 SEK genom minskning av aktiens nominella belopp från 5 SEK
till 1 SEK. Efter nedsättning och genomförda apportemissioner uppgår aktiekapitalet till 11 473 563 SEK.

SKATTER
Skatt på delårsperiodens resultat -2,7 (0,0) MSEK är framräknad med en skattesats om 28 procent. Den aktuella skatten är -1,5 (0,0) MSEK. Beräknad skattekostnad om -1,2 (0,0) MSEK medför en minskning av nyttjade underskottsavdrag och innebär ingen betalning av skatt. Under perioden januari-september 2004 redovisades ingen uppskjuten skatt. Under perioden oktober-december 2004 bokades uppskjuten skattefordran om 17,7 MSEK vilket påverkade resultatet med lika mycket.

MODERBOLAGET
Resultatet efter finansiella poster uppgick för aktuell rapportperiod till -2,7 (-2,3) MSEK. Vid slutet av aktuell rapportperiod var det egna kapitalet 156,1 (66,8) MSEK och likvida medel uppgick till 3,6 (2,0) MSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med 2005 skall noterade bolag inom EU upprätta sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standars (IFRS). Redovisningsrådets rekommendationer överensstämmer i stor utsträckning med befintliga IAS/IFRS, vilket medför att Know IT:s koncernredovisning till stora delar redan tidigare varit anpassad till det nya regelverket.

Tillämpning sker från den 1 janauari 2005 och jämförelseåret är omräknat. Övergångsreglerna finns i IFRS 1, Förstagångstillämpning av internationella redovisningsstandarder och har som utgångspunkt att alla standarder skall tillämpas retroaktivt.

De väsentligaste effekterna av övergången för Know IT avser avskrivningar av goodwill och redovisning av minoritetsintresse.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner.

I övrigt överensstämmer redovisningsprinciperna med principerna i 2004 års årsredovisning.

ÖVERGÅNG TILL IFRS 2005
Effekterna på resultaträkningarna och eget kapital per kvartal, delårsperiod och helår 2004 framgår av bilaga till denna delårsrapport. De effekter som redovisas är preliminära och baserade på gällande standarder, vilka kan komma att ändras fram till den 31 december 2005.

MEDARBETARE
Antalet anställda har under aktuell rapportperiod ökat med 188 personer. Know IT har under delårsperioden ökat antalet anställda med 213 medarbetare varav 55 organiskt - motsvarande 16 procents ökning - och 158 genom förvärv. Antalet medarbetare den 30 september 2005 var 559 (330). Antalet kontrakterade konsulter som ännu inte påbörjat sin anställning var 7 st den 30 september 2005. Medeltalet anställda under juli - september 2005 uppgick till 420 (314).

VALBEREDNING
Enligt beslut på bolagsstämman den 19 april 2005 ska Know IT ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna.

Valberedningen inför bolagsstämman 2006 utgörs av Anders Nordh, CMA Europe AB, Mats Olsson, Retrib S.A.R.L. och Gunnar Lindberg, LF Småbolagsfonden. Valberedningens ordförande är Mats Olsson.

Valberedningens uppgift ska vara att inför ordinarie bolagsstämma 2006 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@knowit.se.

UTBLICK
Know IT bedömer att efterfrågeläget fortsätter att vara gott och att priserna kan komma att stiga något under den kommande sexmånadersperioden. Know IT:s tillväxt fortsätter.

I delårsrapporten januari - juni 2005 lämnades följande utblick:
Know IT bedömer att efterfrågeläget kommer att vara gott under den kommande sexmånadersperioden och att Know IT:s tillväxt fortsätter.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
7 februari 2006 bokslutskommuniké 2005
25 april 2006 delårsrapport januari-mars 2006
25 april 2006 bolagsstämma 2006Stockholm den 18 oktober 2005


Anders Nilsson
VD och koncernchef

Rapporten har inte granskats av Know IT:s revisor.


FÖR MER INFORMATION
För mer information var vänlig kontakta:
Anders Nilsson, vd och koncernchef, 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30.

MODERBOLAGETS ADRESS
Know IT AB (publ) org.nr. 556391-0354
Kungsgatan 72, 4tr
Box 3383
103 68 Stockholm
Tel: + 46-8-700 66 00
Fax: + 46-8-700 66 10
e-post: info@knowit.se
www.knowit.se


Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 550 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige samt i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se