Know IT AB (publ.)

Know IT Delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:10 CEST

 • Stabil utveckling av omsättningen och fortsatt gott resultat
 • Förbättrad finansiell ställning
 • Fortsatta framgångar med nya ramavtal. Nu fler än 100

 

DELÅRSPERIOD (JANUARI-JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade till 711,9 (653,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 74,1 (80,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt blev 43,6 (53,1) MSEK, skatt uppgick till -18,1 (-21,4) MSEK
 • Resultat per aktie var 3,08 (4,07) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,6 (36,0) MSEK
  • Rörelsemarginalen var 10,4 (12,3) procent

 

RAPPORTPERIOD (APRIL-JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade till 358,5 (341,2) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 33,9 (41,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 20,1 (27,7) MSEK, skatt uppgick till -8,3 (-10,9) MSEK
 • Resultat per aktie var 1,40 (2,07) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,2 (19,0) MSEK
 • Rörelsemarginalen var 9,5 (12,1) procent

MARKNAD OCH AFFÄRER
Efterfrågan på IT-konsultmarknaden under delårsperioden, januari - juni 2009, har totalt sett varit relativt god, men med branschmässiga variationer. Inom telekom- och fordonsindustri, som utgör cirka nio procent av Know IT:s omsättning, har efterfrågan varit fortsatt svag. Ordersituationen har kännetecknats av kortare framförhållning vilket medfört lägre debiteringsgrad. Större konsultköpare forsätter att pressa priser.

 

Know IT:s geografiska och branschmässiga spridning medför fördelar i den pressade marknadssituationen. På den norska marknaden liksom i Stockholm, Mälardalen och Göteborgsområdet har efterfrågan varit fortsatt god. Efterfrågan i södra Sverige har förbättrats från en låg nivå.

Ramavtalen utgör ett viktigt strukturkapital för Know IT. I dagsläget har Know IT över 100 ramavtal som ger direktkontakt med hundratals konsultköpande organisationer. Under aktuell rapportperiod har Know IT tecknat nya eller förlängt befintliga ramavtal med bl.a. Ekonomistyrningsverket, Kommunal Landspensjonskasse, Kustbevakningen, Länsförsäkringar, Migrationsverket, Norsk Tipping, Outokumpu Stainless, Riksantikvarieämbetet,Saab, SCA Packaging, SEB, Sirius International, Statens Lantbruksförvaltning, TAT och Vägverket. Utöver detta är Know IT för närvarande engagerat i sju pågående ramavtalsupphandlingar.

Tagna affärer under perioden är till största delen förlängningar av åtaganden för befintliga kunder. Nya uppdrag har erhållits från bland andra Läkemedelsverket, SPP, Biovitrum, ConvaTec, Kripos, Eli Lilly, Intersport, Västra Götalandsregionen, Samsung, Studentlitteratur, Svenska Kyrkan och TeliaSonera.

Inom Know IT:s tillväxtområden har uppdrag erhållits från bland annat följande kunder:
- Business & IT Management: Transportstyrelsen, Södra Skogsägarna och Arbetsförmedlingen
- Enterprise Content Management: Inexor, ICA, Riksbyggen och Rikspolisstyrelsen
- Information Management: Handelsbanken, Jordbruksverket, Utdanningsdirektoratet, Swedbank och Svensk Mjölk
- Technology Management: De Laval, Ericsson, Saab AB och Volvo Car Corporation
- Test and Quality Management: Apoteket, Biwin, Länsförsäkringar och SAS

FÖRVÄRV OCH ETABLERINGAR
Know IT har under rapportperioden etablerat verksamhet i Jönköping genom att förvärva ybe design AB.
Bolaget med sex medarbetare är framförallt specialiserat inom webbutveckling och webbdesign. Syftet med förvärvet är att ta en position på marknaden i Jönköpingsregionen och att stärka Know IT:s erbjudande inom tillväxtområdet ECM, Enterprise Content Management.

Know IT har under kvartalet etablerat lokal närvaro i Helsingborg och Älmhult med nya kontor. Etableringen ligger i linje med Know IT:s strategi att bedriva verksamhet i kundernas geografiska närhet. Redan idag sysselsätter Know IT 30 egna konsulter och 65 underkonsulter på orterna.

NETTOOMSÄTTNING
Know IT:s tillväxt har fortsatt och under delårsperioden, januari - juni 2009, var Know IT:s omsättningstillväxt 9,0 procent jämfört med motsvarande period 2008.

Nettoomsättningen för aktuell rapportperiod var 358,5 (341,2) MSEK, en ökning med 5,1 procent jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår.

RESULTAT
Rörelseresultatet (EBITA) för kvartalet uppgick till 33,9 (41,1) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal om 9,5 (12,1) procent. Resultat efter finansiella poster för samma period uppgick till 28,4 (38,6) MSEK.

Resultatet för kvartalet har försämrats med cirka 10 MSEK på grund av färre arbetstimmar i kvartalet jämfört med föregående år.

Minoritetens andel av resultatet för delårsperioden blev 0,0 (2,1) MSEK på grund av fullföljandet av tidigare avtalade förvärv.

FINANSIELL STÄLLNING
Soliditeten per den 30 juni 2009 uppgick till 44,8 (42,8) procent. Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2009 till 503,5 (357,5) MSEK.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni 2009 till 53,9 (61,2) MSEK. De immateriella tillgångarna, bestående av goodwill om 666,7 (424,6) MSEK och övriga immateriella tillgångar om 75,2 (22,8) MSEK, uppgick per den 30 juni 2009 sammanlagt till 741,9 (447,4) MSEK. Per den 31 december 2008 uppgick de till 742,7. Räntebärande skulder uppgick till 256,5 MSEK (145,5) varav 187,2 (112,8) var långfristiga.

Investeringar i inventarier exklusive leasing under den aktuella rapportperioden uppgick till 0,6 (0,7) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för delårsperioden till 19,6 MSEK (36,0) medan det totala kassaflödet för samma period, uppgick till -63,6 (-47,6) MSEK. Delårsperiodens kassaflöde har påverkats med aktieutdelning på -31,5 MSEK (-33,9), med köpeskillingar för förvärv av minoritetsandelar samt tilläggsköpeskillingar på -36,5 MSEK (-49,4) samt med amorteringar av lån på -15,9 MSEK (0,0).

Know IT AB har under kvartalet genomfört kvittningsemissioner av totalt 895 953 aktier med avvikelser för aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna beslutades vid årsstämma 2009. Totalt har därmed aktiekapitalet ökats till 14 922 971 kronor och det egna kapitalet med 32,1 MSEK. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

I det av Know IT:s årsstämma beslutade optionsprogrammet för anställda har samtliga 550 000 optioner tecknats. Priset per option uppgick till 5,58 SEK. Vid fullt utnyttjande av optionerna blir utspädningen av aktiekapitalet cirka 3,7 procent. 32 000 teckningsoptioner tecknades av Know IT för att säljas på marknadsmässiga villkor till medarbetare som anställts efter anmälningstidens utgång. Optionsprogrammet löper på tre år och varje option ger rätt att under juni 2012 teckna en ny aktie till kursen 49,63 SEK.

SKATTER
Skattekostnaden är på delårsperiodens resultat -18,1 (-21,4) MSEK varav latent skatt uppgår till 1,3 (0,4).

MEDARBETARE
Antalet medarbetare, omräknat till heltidsekvivalenter, var den 30 juni 2009 1 090 (988). Medelantalet medarbetare under april - juni 2009 uppgick till 1 102 (991).

MODERBOLAGET
Resultatet efter finansiella poster uppgick för aktuell rapportperiod till -6,5 (-10,1) MSEK. Räntenettot uppgick till -1,8 (-2,7) MSEK. Valutakursdifferenser uppgick till 1,8 (-1,4) MSEK. Vid slutet av aktuell rapportperiod var det egna kapitalet 285,0 (176,1) MSEK och likvida medel uppgick till 16,6 (33,2) MSEK. Moderbolaget har en outnyttjad checkkredit uppgående till 55,0 (40,0) MSEK. Moderbolagets omsättning var 19,8 (21,9) MSEK och kostnaderna var -24,2 (-28,8) för aktuell rapportperiod.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer.

Från och med 2009 tillämpar koncernen den nya standarden IFRS 8 Rörelsesegment, vilken ersätter IAS 14, samt de omarbetade versionerna av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. IAS 23 Lånekostnader är inte tillämpliga för Know IT-koncernen.

I den nya versionen av IAS 1 görs uppdelning mellan förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med aktieägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital ska endast innehålla ägartransaktioner, medan andra förändringar i eget kapital ska redovisas antingen i en räkning (rapport över totalresultat) eller två räkningar (separat resultaträkning och rapport över totalresultat). Koncernen har valt att presentera resultaträkning och rapport över totalresultat.

Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna är i övrigt oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2008.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Know IT:s väsentliga affärsrisker består av konjunkturförändringar som medför minskad efterfrågan på konsulttjänster, leveransrisker i fastprisuppdrag, verksamhetsrelaterade risker som svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal, prispress och konkurrens samt finansiella risker av kredit- och valutakaraktär.

Risk för minskad efterfrågan på konsulttjänster under det närmaste halvåret föreligger. Fastprisuppdragen uppgår till cirka 15 procent av omsättningen och med hänsyn till att Know IT har en lång erfarenhet av sådana projekt bedöms risken för kostsamma missbedömningar som låg. Konkurrensen om kvalificerad personal har minskat till följd av konjunkturläget. Prispress råder framförallt från större köpare av tjänster. Då Know IT:s kunder huvudsakligen består av större företag och organisationer med god finansiell ställning bedöms kreditrisken som låg. Know IT:s utlandsverksamhet utgör en mindre del av koncernens omsättning varför valutarisken är låg. Det norska förvärvet finansieras huvudsakligen med lån i norska kronor i avsikt att begränsa valutarisken.

UTBLICK
Marknadsutvecklingen under den kommande sexmånadersperioden är fortsatt svårbedömd. Know IT har, tack vare det stora antalet ramavtal, spridningen i branschsegment och geografier, goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Möjligheterna till nyetableringar och förvärv till attraktiva villkor har ökat.

I delårsrapporten januari - mars 2009 lämnades följande utblick:
Den allmänna konjunkturnedgången förväntas inte medföra någon väsentlig negativ effekt på efterfrågan på Know IT:s tjänster under andra kvartalet 2009. Marknadsutvecklingen längre fram är dock svårbedömd. Know IT:s stora antal ramavtal, spridning i branschsegment och geografier ger goda förutsättningar att möta en försvagning av efterfrågan.


KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
21 okt 2009 Delårsrapport jan-sept 2009 (tidigarelagd)
4 feb 2010 Bokslutskommuniké 2009
22 april 2010 Delårsrapport jan-mars 2010
22 april 2010 Årsstämma 2010

INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 17 juli 2009

Mats Olsson Anders Nilsson Carl-Olof By Pekka Seitola
Ordförande Verkställande direktör

Kerstin Stenberg Anna Vikström Persson Göran Åkerström


Rapporten har inte granskats av Know IT:s revisor.
ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
Know IT AB (publ), (org.nr. 556391-0354)
Box 3383
103 68 Stockholm
Besök: Klarabergsgatan 60
Tel: 08-700 66 00
Fax: 08-700 66 10
E-post: info@knowit.se
www.knowit.se

För mer information kontakta
Anders Nilsson, koncernchef och vd, 08-700 66 00 eller 070-666 19 15
eller
Patrik Syrén, informationschef, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Anders Nordh, CFO, 08-700 66 00 eller 070-573 81 07

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag
cirka 1 100 medarbetare representerade på 23 orter i Sverige, 4 orter i Norge samt i Tallinn, Beijing och Seattle. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se