Know IT AB (publ.)

Know IT genomför riktad emission av aktier

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 14:26 CEST

Know IT:s styrelse har beslutat om nyemission av 829 738 aktier med avvikelser för aktieägarnas företrädesrätt. Dessutom har 2006 års optionsprogram för anställda inneburit att 84 100 aktier tecknats. Totalt har därmed aktiekapitalet ökats till 13 760 582 kronor. De nya aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av Net Result International AB och omfattar 829 738 aktier. Beslutet om emissionen fattades med stöd av bemyndigandet lämnat vid extra bolagsstämma den 13 augusti 2008. Emissionskursen fastställdes till 60,26 kronor per aktie och det egna kapitalet ökade med 50 MSEK. Betalning för tecknade aktier sker genom kvittning av fordran.

Teckningstiden för det av Know IT:s bolagsstämma år 2006 beslutade optionsprogrammet för anställda upphörde den 31 augusti. Totalt tecknades 84 100 aktier. Priset per aktie uppgick till 59,85 SEK och totalt tillfördes Know IT:s kassa och egna kapital 5 MSEK.

För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB, 08-700 66 00

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1200 medarbetare representerade på 21 orter i Sverige och i Oslo och Arendal i Norge, i Tallinn i Estland och i Beijing i Kina. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se