Granskningsnämnden för radio och TV

Könskriget var partiskt

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:27 CET

I Dokument inifrån: Könskriget, del 1 skildrades bl.a. en flykt undan ett
satanistiskt pedofilnätverk. Skildringen byggde till stor del på en ung
kvinnas berättelse. Två andra kvinnor som var med i den föregivna flykten
anmälde programmet.

Den händelseutveckling som beskrevs i programmet var uppseendeväckande
och borde ha fått kommenteras av en eller flera av de övriga
personer som deltog. Granskningsnämnden ansåg att det var anmärkningsvärt
att en av kvinnorna gavs möjlighet till kommentar först då hon kort tid
före sändning på eget initiativ kontaktade redaktionen.

Vidare noterade
nämnden att SVT först i nära anslutning till sändningen försökte få en
kommentar från den andra av kvinnorna.
Nämnden ansåg att SVT gett bristfälligt utrymme för anmälarnas version
av händelseförloppet och att programmet därför stred mot kravet på
opartiskhet. Nämnden fann också att en uppgift i programmet om att
deltagarna i den föregivna flykten inte vågade kontakta polisen i Norge var
felaktig, men ansåg att denna och eventuella andra brister i saklighet fick
tillskrivas den påtalade partiskheten.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt
offentliggöra nämndens beslut.
Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Granskningsnämnden har tidigare prövat ett stort antal anmälningar mot Dokument
inifrån: Könskriget, del 1 och 2 (beslut SB 820/05). I den del som avsåg den skildrade
flykten ansåg nämnden att de uppgifter som framförts i dessa anmälningar inte gav
underlag för bedömningen att beskrivningen av flykten stred mot sändningstillståndet.
Kravet på opartiskhet i SVT:s sändningstillstånd innebär bl.a. att kontroversiella ämnen
eller händelser inte får behandlas ensidigt på det sättet att endast en parts version eller
synpunkter klart dominerar ett program. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter
som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får
vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

Handläggare: Jonas Nilsson, telefon 08-606 79 75
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se