Central Asia Gold AB

KÖPET AV GULDFYNDIGHETEN ”KOPYLOVSKOYE” NU SLUTLIGEN FASTSTÄLLT

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:17 CET

NGM: CAG)

Central Asia Gold AB (publ) ("CAG") kan härmed meddela att ett slutligt köpeavtal avseende guldfyndigheten Kopylovskoye i Irkutsk nu är ingånget. Efter en oberoende värdering av de materiella anläggningstillgångarna på fyndigheten har nu CAG och säljarna enats om att priset för 100% av fyndigheten och de materiella anläggningstillgångarna skall vara motsvarande 15 miljoner USD ("MUSD"). Köpeskillingen fördelas och skall betalas på följande vis:

i) För själva guldlicensen betalas direkt 6 MUSD.
ii) Därefter betalas för anläggningstillgångarna 9 MUSD, varav motsvarande 3 MUSD skall betalas i form av nyemitterade aktier i CAG. Emissionspriset kommer att fastställas utifrån börskursen vid tidpunkten för utgivandet av dessa aktier.
iii) Kontantdelen skall i tiden betalas på följande sätt: Omedelbart skall 6 MUSD betalas enligt i) ovan. Därefter skall 4 MUSD betalas så fort anläggningstillgångarna, som i dag ligger i ett separat bolag, har förts över till licensbolaget. Detta kan komma att ske redan i december, men sannolikt ej förrän under första kvartalet 2007. Slutligen skall de sista 2 MUSD betalas innan maj månads utgång 2007.


Kommentar från CAGs styrelseordförande Michail Malyarenko: "Vi är mycket glada att äntligen ha slutfört detta förvärv som vi utvärderat grundligt under året. Kopylovskoye är en mycket stor fyndighet som tillsammans med vår operation Tardan i Tyva kommer att ge vår koncern en betydande guldproduktion under en lång följd av år. Det är även tillfredställande att kunna konstatera att säljarna har en sådan tilltro till oss att de väljer att ta en del av köpeskillingen i nyemitterade CAG-aktier."

För mer information, vänligen kontakta:

VD Torbjörn Ranta, tel: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email: torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag, före förvärvet av Kopylovskoye, omkring 548 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. Via Kopylovsoye tillkommer ytterligare ca 533 000 oz av C1/C2 guldreserver samt P1 guld- mineraltillgångar. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om minst 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs ("CAG") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognosticerar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgäng lig vad
avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.


Central Asia Gold AB (publ) är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 468 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007.