Wiking Mineral AB, WIKM

Köpet av Nomex genomfört, nya aktier och teckningsoptioner i Wiking Mineral upptas till handel

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:24 CET

(Aktietorget: WIKM)

Wiking Mineral har slutfört förvärvet av Noble Metals Exploration (nomex) AB (publ) och är nu ägare till 98,51 procent av Nomex. De före detta aktieägarna i Nomex har tilldelats aktier och teckningsoptioner i Wiking Mineral vilka nu upptas till handel vid AktieTorget.


Den 23 oktober 2006 meddelade Wiking Mineral AB (publ) ("Wiking Mineral") att bolaget avsåg att förvärva aktierna i mineralprospekteringsbolaget Noble Metals Exploration (nomeX) AB (publ) ("Nomex"). En extra bolagsstämma i Wiking Mineral den 6 december 2006 bemyndigade styrelsen att genomföra förvärvet av Nomex, villkorat av att Nomex före förvärvet genomförde en kapitalisering om 20 miljoner kronor i form av en nyemission. Nomex emission fulltecknades den 19 januari 2007. Styrelsen i Wiking Mineral beslutade följaktligen den 19 januari 2007 att genomföra den aviserade nyemissionen. Under anmälningstiden som sträckte sig från 19 januari till 2 februari anmäldes 14 215 600 Nomex-aktier för utbyte till aktier och teckningsoptioner i Wiking Mineral, vilket innebar att 98,51 % av aktieägarna i Nomex accepterat erbjudandet. Om inte 100 procent av aktierna i Nomex erhålls planerar Wiking Mineral att tvångsinlösa utestående aktier i enlighet med aktiebolagslagen.

Registreringen av apportemissionen omfattande 98,51 % av aktierna i Nomex har slutförts. Det innebär att Wiking Mineral emitterat totalt 31 274 320 nya aktier samt 14 215 600 teckningsoptioner. Totalt uppgår bolagets utestående aktier nu till 66 274 320 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 1 325 486,40 kronor.

Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till teckning av 1 aktie i Wiking Mineral till en teckningskurs om 5 kronor senast den 15 januari 2009. Vid maximalt tecknande av utgivna teckningsoptioner kommer aktierna i Wiking Mineral således öka med 14 215 600 stycken och bolaget tillföras 71 087 000 kronor, varvid aktiekapitalet kommer att öka med 284 312 kronor. Anmälan för registrering av nytecknade aktier med utnyttjande av teckningsoption sker kvartalsvis med början den 31 mars 2007. För mer information se villkoren för teckningsoption i Wiking Minerals prospekt publicerat i januari 2007.

För ytterligare information:
Dick Levin, VD, Wiking Mineral AB, tel. 08-667 41 40
E-post: dick.levin@wikingmineral.se
Besök även www.wikingmineral.se

Wiking Mineral AB (publ) är ett svenskt mineralprospekteringsföretag noterat på Aktietorget. Bolagets verksamhet är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet, där Wiking Mineral innehar flera undersökningstillstånd väst och nordväst om Boliden. Projekten är inriktade på guld, zink och koppar med målsättning att finna nya lönsamma gruvfyndigheter. Wiking Mineral arbetar för att bli en betydelsefull aktör inom den svenska mineral- och gruvnäringen.

Stockholm, 22 februari 2007