Mölndals stad

Koll på radon i våra skolor och förskolor!

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:10 CET

Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört ett radonmätningsprojekt i skolor
och förskolor inom Mölndals stad. Under januari 2005 till maj 2006 mättes totalt
81 skol- och förskolelokaler och resultaten visar att alla, utom en, av de kontrollerade skolorna och förskolorna har radonhalter mycket under eller under gällande
gränsvärde på 200 Bq/m3.

- Vi är mycket nöjda med det här resultatet. 99 procent av alla kontrollerade skolor
och förskolor har radonhalter under gränsvärdet, säger Annika Billton, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Vad är radon?
Radon är en gas som bildas vid sönderfall av vissa radioaktiva ämnen som uran, och
har sitt ursprung i berggrunden. Jordluft och grundvatten kan på grund av berggrunden innehålla höga radonhalter, vilket kan ge upphov till förhöjda halter inomhus då jordluften sugs in i otäta byggnader eller vattnet pumpas upp ur borrade brunnar. Även stenbaserade byggnadsmaterial som till exempel blåbetong avger radongas. Halten radon anges i Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) i luft och Bq/l (Bequerel per liter) i vatten.

Vad blev resultatet?
Endast en fastighet, Laxen 7, i Mölndal har en radonhalt som överstiger gränsvärdet på
200 Bq/m3. Radonhalten för denna lokal är 260 Bq/m3. Övriga lokaler har radonhalter
som är under, eller mycket under, gränsvärdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer nu att begära att fastighetsägaren för Laxen 7 utför åtgärder under 2007 för att få ner radonhalten.

Läs gärna hela rapporten på vår hemsida: www.molndal.se/Miljö & hälsa


Har du frågor är du välkommen att höra av dig!


Annika Billton Kristina Sund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddschef
Telefon: 031-315 17 02 Telefon: 0704-67 72 50