Alecta

Kommentar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 09:52 CET

Efter att tagit del av Rydbeckrapportens sammanfattning, och sedan
förändringar av styrelsen i Skandia aviserats, vill Alecta,
Handelsbanken/SPP Fonder, Industrivärden och Robur lämna följande
kommentarer.


* Händelseutvecklingen i Skandia visar att styrelsearbetet och
revisionen inte fungerat tillfredsställande. Den information som nu
presenteras genom utredningarna borde i huvudsak varit känd för
styrelsen. Frågor om internaffärer, bonus- och ersättningssystem och
uppföljning av ledande befattningshavares övriga förmåner tillhör
styrelsens huvuduppgifter. En styrelse skall löpande ha tillgång till,
eller aktivt inhämta, denna typ av uppgifter.

* I fallet Skandia är det uppenbart att ersättningarna till vissa
befattningshavare blivit alldeles för höga och måste kritiseras. Inför
framtiden ställer detta krav från aktieägarna att en styrelse uppfyller
grundkravet att löpande ha en samlad bild av ersättningssystem både i
moderbolag och i dotterbolag.

* Den styrelse som tillträdde vid bolagsstämman 2003 har på ett
systematiskt sätt arbetat för att bringa klarhet i och skapa ordning
kring Skandia. Styrelsen och dess ordförande förtjänar en särskild
erkänsla för detta.

* Vi respekterar Bengt Brauns beslut att avgå nu när de två
utredningarna är klara. Det är därmed också naturligt att hela
styrelsen ställer sina platser till förfogande, och att en extra
bolagsstämma kan utse nästa styrelse i Försäkringsaktiebolaget Skandia
så snart som möjligt. Nomineringskommittén har därmed möjlighet att söka
kandidater till styrelsen både bland nuvarande ledamöter och bland andra
externa personer.


Stockholm den 1 december 2003

Alecta Handelsbanken/SPP Fonder Industrivärden Robur
Lars Björn C Andersson Anders Nyrén Anders Ek
Otterbeck
08-441 60 00 08-701 10 00 08-666 64 00 08-585 924 00