Rikspolisstyrelsen

Kommentar angående dom i Högsta domstolen

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 13:58 CEST

Högsta domstolen avkunnade idag dom mot en kommissarie vid polismyndigheten i Stockholms län. Han döms för vapenbrott och tjänstefel. Frågan om kommissariens anställningvid polismyndigheten avgörs av Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd.

Sedan ärendet uppdagades för två år sedan har polismyndigheten i Stockholms län vidtagit
ett flertal åtgärder i syfte att reglera myndighetens arbete med särskilda spaningsmetoder

En översyn har gjorts av rutiner för beslut och administration vid Länskriminalpolisen. I översynen deltog förre landshövdingen Gösta Gunnarsson och vice överåklagaren Björn Blomqvist som experter. Översynen var främst inriktad mot att se över rutiner avseende särskilda spaningsmetoder som användning av informatörer, provokativa åtgärder, återköp av till exempel vapen och narkotika samt kontrollerade leveranser. Den visade att det inom dessa områden fanns inarbetade rutiner och muntliga direktiv men att det i vissa delar saknades en skriftlig reglering. Det är numera reglerat i en tjänsteföreskrift.

Det är viktigt att konstatera att översynsgruppen bedömde att det inte fanns några kopplingar mellan de brott kommissarien misstänktes för och de behov av en skriftlig reglering som översynsgruppen påtalade.

Polismyndigheten i Stockholms län ska noggrant studera Högsta domstolens utslag för att se om något ytterligare att göra för att förtydliga regelverket och organisationen i arbetet
mot grov brottslighet.

Länspolismästare Carin Götblad har även begärt en inspektion från Rikspolisstyrelsen angående
polismyndighetens hantering av tipspengar och informatörer. Inspektionen är ännu inte avslutad.

För övrigt pågår en bred översyn av verksamheten vid Länskriminalpolisen, som ett led i översynen av myndighetens totala utredningsverksamhet. Detta uppdrag ska redovisas till länspolismästaren senast den 30 juni 2006.

Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Göranzon, presstalesman, tel. 08-401 00 54.