Skandia

Kommentar av Urban Bäckström i samband med utnämningen till ny verkställande direktör i livförsäkringsaktiebolaget Skandia

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 10:09 CET

Det är med stor ödmjukhet som jag accepterat uppdraget att bli
verkställande direktör i Skandia Liv. Jag är tacksam för det förtroende
som styrelsen visat mig. Samtidigt är jag fullt på det klara med att den
verkliga utmaningen är att också vinna försäkringsspararnas förtroende.
Jag har sett den ilska och besvikelse som många kunder har givit uttryck
för under senare tid och har stor förståelse för den. Jag inser att det
är en mödosam uppgift att återvinna spararnas förtroende.

Jag måste säga att jag har tvekat att ta på mig den här uppgiften och
haft ett antal krav för att detta ska vara ett aktuellt uppdrag för mig.

*För det första, har jag velat förvissa mig om att frågetecknen i
Skandia Liv och i förhållandet mellan Skandia och Skandia Liv reds ut
grundligt, seriöst och med uppriktiga ambitioner. Jag har fört ingående
samtal med såväl Skandia Livs ordförande, Lars Eric Ericsson, som med
ordföranden i Skandia, Bengt Braun och tycker mig ha mött en sådan vilja
att gå till botten med det som hänt.

*För det andra, att Skandia Liv ska ha en klar och distinkt uppgift
från ägarens sida - Skandia - att självständigt göra det bolaget ska
göra, nämligen förvalta långsiktigt trygghetssparande för kunderna till
låga kostnader och med bra avkastning till en rimlig riskexponering.
Inga andra uppgifter eller hänsyn ska få stå i vägen för det uppdraget.
Den punkten tycker jag mig ha fått säkrad genom intentionerna med den
ägarinstruktion som moderbolaget Skandia håller på att arbetas fram. En
sådan instruktion binder Skandia Liv tydligt till sitt uppdrag och
skyddar dess integritet och självständighet i utförandet.

*För det tredje, ska Skandia Liv och dess ledning ha ett tydligt
mandat att organisera verksamheten och inriktningen så att den står i
överensstämmelse med uppdraget. Det gäller synen på riskhantering,
investeringsinriktning, rättvisa mellan olika sparkollektiv och
självfallet bolagets organisation och verksamhet liksom en kompetens
kapitalförvaltning. Det mandatet har jag fått bekräftat såväl av Skandia
Livs styrelse som av ägaren Skandia.

Det är i ljuset av att dessa krav uppfyllts som jag bestämde mig för att
svara ja på frågan om jag kunde tänka mig att bli verkställande direktör
i Skandia Liv. Det är ett intressant, stimulerande och viktigt uppdrag,
men jag vill inte förringa det faktum att jag också ser det som en svår
uppgift.

Problembilden är komplex i livförsäkringssektorn
Att förtroendet är skadat för Skandia Liv råder det ingen tvekan om. Det
handlar om internaffärerna. Men det handlar också om etik, moral och
anständighet och det är viktigt nog i en bransch som är beroende av
människors tilltro till dem de anförtrott sina sparmedel.

Det finns även en vidare dimension på problemen. Det som behöver göras
handlar om Skandia Liv men berör enligt min mening i mångt och mycket
även branschen i stort. Den traditionella livförsäkringsbranschen har
levt en tillvaro i skuggan av först inflationsekonomin under 1970- och
1980-talen och sedan av aktiemarknadens kursrusningar under 1990-talet
som ledde aktiebubblan. Dessa två fenomen skapade förhållanden som inte
är sunda och som idag inte är giltiga. I en sådan miljö riskerar synen
på avkastning och risk att definieras på ett orimligt sätt. Därmed
riskerar också prissättningen på olika produkter att bli fel med
korsvisa subventioner och orättvisor mellan sparandekollektiv som följd.
Till detta kommer att ägare till livförsäkringsbolag haft en frestelse
att använda livbolagens stora kapital till investeringar för egna affärs-
och maktambitioner på bekostnad av en sund trygghetsförvaltning. Jag har
inte kunskapen att närmare peka på i vilken utsträckning detta har
förekommit, i så fall i vilka bolag och i vilka affärer. Det jag kan
säga är att det inte ska förekomma i Skandia Liv framöver.

Frågetecknen måste rätas ut. En tydlig tankeram ska skapas för bolagets
uppdrag och det ska skötas med hög integritet och självständighet
I mitt kommande arbete i Skandia Liv ser jag inledningsvis det som
angeläget att ta itu med två viktiga uppgifter:

1. Först handlar det om att bilda mig en uppfattning om de tidigare
förhållandena i Skandia Liv samt förhållandet mellan Skandia Liv och
moderbolaget Skandia. Det gäller att granska och värdera olika fakta.
Här finns redan en del material framme. Bland annat finns en rapport som
den av Skandia Liv tillsatta oberoende utredningsgruppen presenterade
den 17 september 2003. Det finns även anledning för mig som ny
verkställande direktör att undersöka om det kan finnas ytterligare
aspekter som behöver belysas och lyftas fram. Det är viktigt att alla
fakta kommer fram på bordet.

Därefter är det dags att överväga hur det som inträffat ska hanteras.
Jag kan inte på det här stadiet ge mig in på en närmare diskussion om
detta. Jag utgår dock ifrån att om försäkringstagarna har lidit skada av
de kritiserade affärerna kommer styrelsen i Skandia Liv att rikta krav
på kompensation.
Till sist gäller det att skapa en ordning som säkrar att det som hänt
inte kan hända igen.

2. Den andra och mer strategiska uppgiften är att för framtiden skapa
en tydlig tankeram för vad uppdraget från försäkringsspararna innebär
och hur det ska skötas. I grund och botten är det fråga om att förvalta
ett långsiktigt trygghetssparande. Andra uppgifter kan rensas bort och
verksamheten i bolaget renodlas. Ett tydligt mål ska definieras, mot
vilket bra eller dåliga prestationer ska kunna mätas. Ett sådant mål
måste handla om att skapa en absolut avkastning med inriktning på lång
sikt och med måttlig risk. För att klara den uppgiften kommer arbetet
med att bygga upp kvalificerad kompetens inom riskhantering och
kapitalförvaltning i bolaget att fortsätta. Som jag ser det är just
kapitalförvaltningen en central del i ett företag som av kunderna
anförtrotts uppdraget att handa ett långsiktigt trygghetssparande.

Uppdraget att förvalta försäkringstagarnas medel måste skötas med stor
integritet och hög kompetens samt med en instruktion från ägaren som
ligger fast och som inte lämnar utrymme för tveksamheter. Skandia Liv är
inte ett ömsesidigt försäkringsbolag utan ett dotterbolag till Skandia
som drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att Skandia Liv ska,
utan att kompromissa med sitt uppdrag och integritet, kunna samarbeta
med andra delar av Skandiakoncernen. Det kan sänka kostnaderna, ge
tillgång till mer kompetens och ge kunderna tillgång till en rik flora
av produkter. Inte minst det senare är angeläget i en tid när det blir
allt viktigare att kunna erbjuda fullständiga lösningar snarare än
enskilda produkter.

För ytterligare frågor:
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97 eller 070-575 75 78