Annehem

Kommentar med anledning av budet från Peab

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 09:42 CEST

Peab AB (publ) offentliggjorde idag ett uppköpserbjudande avseende Annehem Fastigheter AB (publ).

Peab AB (publ) offentliggjorde idag ett uppköpserbjudande avseende Annehem Fastigheter AB (publ). Aktieägarna i Annehem kan enligt erbjudandet välja mellan att som vederlag erhålla B-aktier i Peab eller kontanter. Antalet erhållna aktier i aktiealternativet är beroende av Peab-aktiens kursutveckling på ett sätt som innebär att budvärdet för varje aktie i Annehem ligger i intervallet från 21,50 kronor till 24,50 kronor. Högst erhålls en B-aktie i Peab för varje aktie i Annehem. Kontantalternativet innebär att 21 kronor kontant erhålls som vederlag för varje aktie i Annehem. För mer information, se Peabs pressmeddelande varigenom budet offentliggjordes.

Peab äger idag aktier motsvarande cirka 6,9 procent av aktierna och rösterna i Annehem. Därtill har aktieägare med sammantaget cirka 61,5 procent av aktierna och rösterna i Annehem åtagit sig att acceptera budet. Åtagandena är villkorade på det sätt som anges i Peabs pressmeddelande. På grund av de gjorda åtagandena kommer styrelsens ordförande Greg Dingizian och styrelseledamöterna Sten Libell, Christer Jönsson och Marcus Jönsson att på grund av intressekonflikt inte delta i styrelsens beredning av eller beslut i anledning av budet. Detsamma gäller styrelseledamoten Mats Leifland, som är vice verkställande direktör i Peab.

Styrelsens övriga ledamöter, Frans Boch, Anders Pettersson och Erik Selin, ställer sig initialt positiva till budet men avvaktar inhämtandet av en så kallad fairness opinion till underlag för sitt slutliga ställningstagande. Ledamöternas rekommendation till Annehems aktieägare kommer att offentliggöras så snart som möjligt och i god tid innan acceptfristen löper ut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Greg Dingizian, styrelseordförande Annehem Fastigheter AB (publ), tel 0733-984000, e-post greg.dingizian@annehem.se
Anders Pettersson, styrelseledamot Annehem Fastigheter AB (publ), tel 0703-414150
Pia Andersson, verkställande direktör Annehem Fastigheter AB (publ), tel 0705-906164, e-post pia.andersson@annehem.se