Djurens Rätt

Kommentar: Okunskap bakom Reinfeldts uttalande om slaktmetod?

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 11:46 CEST

Sverige är ett av fyra länder i världen som kräver att djur av djurskyddsskäl ska bedövas före slakt. Kampen för mindre grymma slaktmetoder började på 1800-talet och drevs i första hand av veterinärer som engagerade sig i den nystartade djurskyddsrörelsen. All slakt skedde då utan bedövning eller med ofullständig sådan. Historiskt är alltså slakt av obedövade djur inte kopplat till någon särskild troslära.

Det tog nästan 50 år från den första motionen i Sveriges riksdag om att förbjuda slakt av obedövade djur till att lagen blev verklighet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte 1 september ett företag på Slakthusområdet i Johanneshov, som handlar med kött från halalslaktade djur. I TV2:s nyhetsprogram Aktuellt sade han att det är upp till var och en vad man äter.

Inte om djurskyddslagen säger något annat, Fredrik Reinfeldt! För stiftade lagar gäller väl och det borde Sveriges statsminister vara mån om att påpeka. Med sitt uttalande relativiserar han frågan om djurens rätt att inte utsättas för onödigt lidande, vilket djurskyddslagen stadgar. Den enskilda medborgarens intresse av att kunna äta vad som helst överordnas djurets intresse av att inte plågas i onödan - det är kontentan av Reinfeldts uppfattning. För rätten till sitt eget liv har inget djur enligt gällande lag.

Men för djuret som ska slås ihjäl för att bli människoföda, är det en avgörande skillnad om plågan blir kort. Och att halsen inte skärs upp på ett djur vid fullt medvetande, fixerad med halsen blottad utan möjlighet att komma undan.

Till och från under åren har den svenska djurskyddslagens bedövningskrav ifrågasatts. Riksdagsledamöter har motionerat om att det skulle vara religiös diskriminering att inte få avliva djur som man själv behagar. Gång på gång har sakkunniga fått rycka ut och förklara att avsikten med bedövning före slakt är att bespara djuret ett svårt lidande.

Om representanter för trossamfund, eller statsminister Reinfeldt, hävdar att denna sorts slakt inte skulle innebära ett svårt lidande, är de okunniga.

Vetenskapliga studier har entydigt visat att när halsen skärs av på ett obedövat djur tar det ett antal sekunder upp till flera minuter innan djuret förlorar medvetandet. Blodet sprutar medan djuret kämpar utan att kunna komma loss. Chocken är omedelbar och sekunder går långsamt när smärtan är intensiv. Får förlorar medvetandet snabbare, men det kan ta flera minuter för kor och tjurar.

Jordbruksverket, som då som nu var ansvarig myndighet för djurskyddet, gjorde i början på 1990-talet en utredning om hur slakt utan föregående bedövning går till. I gruppen ingick förutom Jordbruksverkets egna veterinärer två professorer vid Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporten innehåller en redovisning av de vetenskapliga studier som gjorts. Gruppen besökte slakterier i England för att ta del av hur slakten gick till för olika djurslag. Besöken finns dokumenterade i rapporten och även på video. Veterinärrådet Jan-Olof Rönnegård berättade vid ett informationsmöte med djurskyddsorganisationer, dit även representanter för judiska och muslimska församlingar i Sverige inbjudits men uteblev, hur chockad han var över det han fått se. Rapportens enhälliga slutsats var att slakt utan föregående bedövning innebär ett lidande för djuren som måste undvikas.

Jordbruksverkets djurskyddsråd ställde sig helt bakom slutsatserna i rapporten. Varje gång frågan behandlats i djurskyddsrådet har det rått enighet om att djur måste bedövas före slakt.

En annan person som blandade sig i debatten vid ungefär samma tid var professor David Ingvar, expert på hjärnan, som tillsammans med veterinären Anders Forslid skrev ett antal debattartiklar, bland annat i Svenska Dagbladet, där de fastslog att slakt av obedövade djur innebär ett oacceptabelt lidande för djuret.

Folkpartistiska riksdagsledamoten Kerstin Anér motionerade i mitten på 1980-talet om att även importerat kött från djur som slaktats enligt den judiska koshermetoden, som var mest aktuell vid denna tid då det var få muslimer i Sverige, borde förbjudas. Hon menade att det var dubbelmoral av staten att tillåta import, men förbjuda sådan slakt i Sverige. I propositionen om ny djurskyddslag 1988 förs ett resonemang om att Sverige bör arbeta för att tekniska handelshinder ska införas som förbjuder import av varor som producerats på ett sätt som inte är förenligt med svensk djurskyddslag.

Sveriges medlemskap i EU har omöjliggjort genomförandet av sådan nationell lagstiftning och bildandet av världshandelsorganisationen WTO, som verkar för frihandel, har försvårat möjligheterna till dessa typer av begränsningar.

Huruvida det kött som Qibbla Halal Kött AB i Johanneshov säljer kommer från djur som slaktats i Sverige eller är importkött har inte framgått. Svenska muslimska organisationer har accepterat en annan typ av halalslakt än den som sker utomlands. Djuret bedövas och ska vara medvetslöst när en halalslaktare utför sin ritual och sätter kniven i halsen på djuret.

Jordbruksminister Annika Åhnberg gav 1996 Jordbruksverket i uppdrag att årligen utreda om enighet kan nås om slaktmetoder mellan å ena sidan judiska och muslimska samfunds önskemål och den svenska djurskyddslagens krav på bedövning. Djurens Rätt har deltagit i dessa möten. Djurskyddsmyndigheten, som bara hann verka i tre år innan regeringen Reinfeldt lade ned den, gjorde också en utredning om olika slaktmetoder. Slutsatsen var att Sveriges förbud mot slakt utan föregående bedövning är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förutom Sverige är det Schweiz, Norge och Island som förbjuder slakt utan föregående bedövning. I Danmark tillämpas en metod med bedövning direkt efter snittet. Det etiska råd som danska regeringen tillsatt har uttalat sig mot denna metod och krävt förbud.

I vilken omfattning slakt av obedövade djur ändå förekommer i Sverige är oklart. Till och från har rapporter inkommit om enstaka djur som slaktats rituellt utanför slakterinäringen. Livsmedelsverket är ansvarig för kontrollen på slakterierna. I ett radioprogram för några år sedan påstod en halalslaktare att slakten kunde ske "traditionellt" om ingen kontrollant fanns i närheten.

Enligt Åke Rutegård, vd för branschorganisationen Kött- och charkföretagen, finns inget intresse inom slakterinäringen i Sverige att återgå till metoder som innebär ett sämre djurskydd. Rutegård själv har klart deklarerat att han tar avstånd från slakt utan föregående bedövning. Erfarenheten från anställning på slakteri i Egypten förskräcker.

EU håller på att revidera sitt slaktdirektiv. Kommer den svenska regeringen vara den starka röst som behövs för att driva fram ett förbud mot slakt av obedövade djur i hela EU? Annars missar Sverige ett unikt tillfälle att med all den sakkunskap som finns verka för att få bort de värsta avarterna i slakt av levande, kännande varelser.

Djurens Rätt anser att varje individ har rätt till sitt eget liv. Det samhälle som tillåter att djur tas av daga har en skyldighet att se till att detta sker med iakttagande av alla medel som står till buds för att minimera lidandet.

Birgitta Carlsson