Vinnvård

Kommentar till forskningspropositionen

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2016 23:03 CET

I forskningspropositionen lyfter regeringen fram två satsningar som är kopplade till den verksamhet som bedrivits inom Vinnvård och där Vinnvårds erfarenheter och uppbyggda organisation och nätverk kan bidra. Det gäller dels nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning och dels forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Regeringen skriver: "Kunskapen behöver öka om hur arbetssätt, processer, styrning, driftsform och organisation kan främja en kunskapsbaserad och innovativ hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Profession och personal, invånare, patienter, brukare och anhöriga har viktiga kunskaper och erfarenheter som behöver tas till vara i utvecklingen av verksamheterna. Det tar vidare för lång tid innan forskningsresultat tillämpas och nya möjligheter till effektivisering genom t.ex. digitalisering realiseras.”

Vinnvård har bett tre personer med stor kunskap om forskning, finansiering och välfärdens organisation att kommentera regeringens satsning på tillämpad välfärdsforskning och forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. 

Boel Andersson Gäre, professor Jönköping University
- Utifrån samhällets behov och Fortes och Vinnvårds verksamhetsområde är det två satsningar som behöver belysas och som är extra intressanta och värdefulla att kommentera. Den ena, tillämpad välfärdsforskning, lyfter fram socialtjänsten i välfärdssystemet. För att lyckas utveckla forskning inom detta område, som kommer invånare till del, behöver de olika systemen inom välfärden hänga ihop och de gap som finns kunskapsmässigt behöver överbryggas. ...

Anders Sylvan, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting och ledamot Vinnvårds styrelse
- Det är en positiv signal att Forte tilldelas nya medel för forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor inom implementeringsforskningen och denna satsning behöver säkert stärkas med mer resurser för att uppnå sitt mål.

Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård
- Vinnvård tycker att det är väldigt positivt att regeringen satsar på klient- och praktiknära forskning inom socialtjänsten och att de vill främja tvärvetenskap, bidra till ökat nyttiggörandet av kvalitetssäkrad kunskap och att satsningen ska stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga. ...

Läs mer här

Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg – Varför Vinnvård?

Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Vi behöver hitta svar på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?