Mobilisering mot narkotika

Kommentar till Sociala barn- och ungdomsvårdskommitténs betänkande

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 15:56 CEST

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén under ledning av Annika Nilsson har idag föreslagit ett förstärkt skydd för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Detta välkomnas av Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare och chef för Mobilisering mot narkotika.

- Vi vet att barn som lever i en svår social situation eller tidigt uppvisar beteendeproblem löper en ökad risk att utveckla missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa, säger Björn Fries i en kommentar till betänkandet Källan till en chans – Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Mobilisering mot narkotika har finansierat forskning som tydligt indikerar att de unga som hamnar i missbruk ofta har haft problem i familjen, skolan och psykiska besvär långt innan de börjat med droger. Därför är det viktigt att samhällets stöd till barn och föräldrar ges tidigt och med metoder som bevisat har effekt.

Sociala barn och ungdomsvårdskommittén betonar vikten av att den sociala barn- och ungdomsvården vilar på kunskap och beprövad erfarenhet. Bland annat föreslås programstöd för forskning och utvärdering av olika metoder för stöd och behandling.

- En ansenlig del av den forskning som Mobilisering mot narkotika finansierar syftar till att öka kunskaperna om risk- och skyddsfaktorer hos individen och i miljön. Jag hoppas att socialtjänsten tar till sig dessa forskningsresultat, säger Björn Fries. Det är vikigt att man får vård och hjälp med all problemområden samtidigt för att insatserna ska lyckas.

- Vi har också tillsammans med Stockholm, Malmö, Göteborg och Halmstad initierat en försöksverksamhet med intensiv öppenvård, MST, som alternativ till familjehemsvård eller institutionsplacering. Modellen utvärderas vetenskapligt i syfte att ge socialtjänsten verktyg i behandlingsarbetet.

- Det är viktigt att kommuner och landsting tar ansvar för de utsatta barnen och ungdomarna. Därigenom kan samhällets kostnader för drogmissbruk minska och lidandet för barn och unga och deras familjer undvikas, säger Björn Fries. Det får inte vara frivilligt att investera i denna grupp.