Skandia

Kommentarer från Skandia Livs styrelse till rapporten från den oberoende granskningsgruppen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 08:47 CEST

Rapporten från den oberoende utredningen och de bedömningar och slutsatser som redovisas i denna har övervägts av Skandia Livs styrelse. Styrelsen gör följande uttalande med anledning av rapporten:

Allmänna kommentarer

När Skandia Livs nuvarande styrelse i mars beslutade att tillsätta en oberoende utredning var det för att låta utvärdera och klarlägga de senaste årens ifrågasatta transaktioner mellan Skandia Liv och moderbolaget Skandia. Utredningen fick ett helt öppet mandat med fri tillgång till såväl handlingar som personer. Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse att gruppen anser att den "i sitt arbete mötts av full öppenhet vid såväl efterfrågande av kompletterande handlingar som vid de intervjuer som den genomfört."

Utredarna riktar i sin rapport kritik på flera punkter mot Skandia Livs tidigare styrelse och tidigare ledning. Kritiken avser i allt väsentligt förfluten tid och då särskilt tiden 1999 till våren 2002. Någon kritik riktas inte mot nuvarande styrelse.

Skandia Livs styrelse delar i allt väsentligt de bedömningar och slutsatser som den oberoende utredningen redovisar.

Vidtagna åtgärder

Den efter bolagsstämman sommaren 2002 nyvalda styrelsen har vidtagit en rad åtgärder för att strama upp policies och rutiner för att för framtiden förhindra det slag av transaktioner och förfaranden som kritiseras av utredningsgruppen. Styrelsen vill i detta sammanhang särskilt peka på följande åtgärder.

Styrelsen har i maj 2003 beslutat om strikta och detaljerade riktlinjer för transaktioner och andra relationer mellan Skandia Liv och Skandia. Utredningsgruppen anser att de nya riktlinjerna är "bra och ändamålsenliga". Om riktlinjerna hade gällt tidigare och iakttagits hade flertalet av de händelser som kritiserats av utredningsgruppen aldrig inträffat.
Styrelsen har i mars 2003 beslut om ett nytt strikt reglemente för tilldelning av bostadslägenheter i Skandia Livs fastigheter. Reglementet innebär att närstående till anställda inte i något fall har möjlighet att få förtur till lägenheter i Skandia Livs fastigheter.

Med anledning av utredningsgruppens synpunkter har Skandia Livs styrelse omedelbart beslutat om ändringar i arbetsordningen för Skandia Livs styrelse. Ändringarna innebär bl.a. att de bestämmelser om jäv för styrelseledamöter (ställföreträdarjäv) som gäller enligt aktiebolagslagen också skall tillämpas av Skandia Livs styrelse vid avtal inom Skandiakoncernen, trots att aktiebolagslagens striktare regler inte gäller för avtal mellan koncernbolag och inte heller gäller för försäkringsaktiebolag. Vidare kommer rutinerna för per capsulam-sammanträden att stramas upp. De nya striktare jävsreglerna och rutinerna för per capsulam-sammanträden har de facto redan tillämpats av den styrelse i Skandia Liv som tillträdde sommaren 2002.

Fortsatt arbete

Skandia Livs styrelse kommer nu att fortsätta det arbete som bedrivits sedan ett år för att bestämma och säkerställa tydliga och transparenta riktlinjer för relationerna mellan Skandia Liv och Skandia. Arbetet skall bedrivas målinriktat och snabbt och tar sikte på bl.a. principer och processer för internprissättning, en tydlig rapportering till styrelsen m.m. Skandia Liv kommer även att utveckla nya riktlinjer för kapitalförvaltningsverksamheten. I arbetet med dessa riktlinjer kommer styrelsen att lägga särskild vikt vid frågor om hantering av investeringar i onoterade bolag, s.k. Private Equity. Styrelsen kommer också fortlöpande följa upp tillämpningen för att se att alla nya riktlinjer följs.

Ordförandens kommentar

I en kommentar säger Skandia Livs styrelseordföranden Lars Eric Ericsson:

Styrelsearbetet i Skandia Liv fungerar numera mycket bra. Samtliga ledamöter i den nuvarande styrelsen arbetar för försäkringstagarnas intresse och bästa. Det gäller såväl de oberoende styrelseledamöterna som de ledamöter som är utsedda av och knutna till Skandia. Det är så det skall vara. Att ta ansvar för kompetens och långsiktighet i arbetet och värna Skandia Livs integritet i sitt uppdrag är ett ansvar för styrelsen som helhet.

Vi kan förhoppningsvis nu lägga tidigare års trista händelser bakom oss och koncentrera oss på framtiden. Med det tydliggörande av Skandia Livs särskilda roll som skett och med klara principer för hur relationerna mellan bolagen skall hanteras är jag övertygad om att det finns goda förutsättningar för att Skandia Liv skall kunna utvecklas på ett bra sätt för våra försäkringstagare. Skandia Livs styrelse kommer att fullt ut ta ansvar för detta. Skandia Liv kommer åter att bli ett försäkringsbolag som försäkringstagare och medarbetare är stolta över.

För ytterligare frågor:
Lars Eric Ericsson, styrelseordförande i Skandia Liv, tel 08- 788 25 00
Gunilla Svensson, pressekreterare, tel 08 – 788 42 97