Statistiska centralbyrån, SCB

Kommunalekonomisk utjämning 2006: Avgifterna till utjämningssystemet har minskat

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 09:37 CEST

Kommunernas och landstingens finansiering av kommunalekonomisk utjämning har mellan 2005 och 2006 minskat från 14,9 miljarder kronor till 12,5 miljarder kronor.

Under samma period har bidragen ökat med cirka 500 miljoner kronor. Detta motsvarar den totala ökningen av statens anslag till utjämningen på 2,9 miljarder kronor. År 2006 har staten anslagit 58,1 miljarder kronor till utjämningen. Den största delen av anslaget, 45,2 miljarder kronor, går till kommunerna.

Syftet med den kommunalekonomiska utjämningen är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader.

Kommunalekonomisk utjämning 2005 och 2006

Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____164914.asp


Storstädernas utfall har förbättrats mest

Jämfört med 2005 så har de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö fått den största förbättringen av sitt utfall. Malmös och Göteborgs bidrag har ökat med 126 respektive 91 miljoner kronor samtidigt som Stockholms avgift minskat med 124 miljoner kronor. Det sammanlagda bidrag som de 10 största bidragskommunerna får har sammanlagt ökat från 9 447 mnkr till 9 992 mnkr. Ökningen av bidragen för dessa kommuner beror främst på ökade inkomstutjämningsbidrag och minskad regleringsavgift. Det kan jämföras med de 4,4 miljarder kronor i bidrag Sveriges glesbygdskommuner erhåller. Det sammanlagda belopp som de tio kommuner med högst avgift betalar har sjunkit från 2 277 miljoner kronor till 1 930 miljoner kronor. Detta beror främst på att inkomstutjämningsavgifterna som dessa kommuner betalar har sänkts och kostnadsutjämningsbidragen kommunerna får har ökat.

Kommuner med högst avgift respektive bidrag utjämningsåret 2006
Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____164914.asp

Det högsta bidraget per invånare har Pajala som erhåller ett bidrag på 22 905 kronor, ser man till det totala bidragsbeloppet har Malmö kommun det största bidraget från utjämningssystemet på nästan 2,7 miljarder kronor. Relativt sett betalar medborgarna i Danderyds kommun den högsta avgiften per invånare, 11 091 kronor per invånare. Även 2005 hade kommunen den största avgiften 11 054 kronor per invånare. Den största avgiften har fortsatt Täby kommun som betalar 411 miljoner kronor, vilket är en minskning med 59 miljoner kronor från föregående år.

Region Skåne har den största bidragsökningen

Av landstingen är det endast Stockholms läns landsting som är nettobetalare till utjämningssystemet med en avgift på 1 047 kronor per invånare, övriga landsting får bidrag. Högst bidrag har Gotlands kommun som får ett bidrag från landstingsutjämningen på 5 278 kronor per invånare. Det högsta bidragsbeloppet får region Skåne med ett bidrag på 2,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 257 miljoner kronor jämfört med 2005. Västra Götalandsregionen får ett bidrag som är något lägre.

Landsting med lägst respektive högst utfall utjämningsåret 2006
Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____164914.asp

Definitioner och förklaringar

En komplett beskrivning av beräkningarna finns under Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats.

Publikation

Mer om utjämningssystemet och hur utfallet påverkar enskilda kommuner och landsting finns att läsa i det statistiska meddelandet Kommunalekonomisk utjämning, utjämningsåret 2006.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för offentlig ekonomi
701 89 Örebro
Fax 019-17 63 05
Förfrågningar
Andreas Giaever
Tfn 019-17 64 52
E-post andreas.giaever@scb.se
Tomas Johansson
Tfn 019-17 64 26
E-post tomas.johansson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.