Linköpings kommun

Kommunen förstärker integrationsarbetet

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 11:47 CEST

Ett välfungerande integrationsarbete kommer att ha avgörande betydelse för målsättningen att Linköping ska vara en sammanhållen stad, där människor kan delta i och bidra till samhället. Nu förstärker kommunen integrationsarbetet genom flera insatser för att underlätta etableringen av nyanlända, bland annat genom stöd till nyanlända föräldrar, ett frivilligcentrum och resurser till en så kallad kompisförmedling.

Det finns ett stort intresse hos allmänheten att hjälpa till på olika sätt i integrationsarbetet, men det är inte alltid tydligt vart man kan vända sig. Socialtjänsten, kriminalvården, regionen och frivilligsektorn söker alltifrån gode män och förvaltare, familjehem och kontaktpersoner till lekmannaövervakare, stödpersoner och volontärer. Ett frivilligcentrum startas upp, för att erbjuda alla dem som vill göra en insats en väg in. Kommun, region, statliga myndigheter och andra aktörer kan på så vis arbeta tillsammans med rekrytering av frivilliga resurser.

– Det finns ett stort engagemang hos Linköpingsborna att få hjälpa till och bidra med det man kan. Ett frivilligcentrum kommer att kunna slussa intresserade personer till rätt instans och öka allmänhetens kunskap och kännedom om de frivilliguppdrag som finns. Det här kommer att bidra till att människor får en snabbare och effektivare etablering, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Mottagandet av ensamkommande barn ska utvärderas i syfte att se över om det finns rutiner och tillvägagångssätt som kan förbättras. Kommunen satsar också på att utöka aktiviteter och sommarjobb för ensamkommande.

Att som nyanländ skapa ett nytt liv i ett främmande land på helt andra förutsättningar än tidigare är inte enkelt. Det är en stor utmaning att lära sig ett nytt språk, förstå ett nytt samhälle, en ny skolkultur, hitta ett arbete och samtidigt finna sin roll som förälder. För att stötta föräldrar i att känna sig trygga i sin föräldraroll och ha möjlighet att ge sina barn en så trygg tillvaro som möjligt satsar kommunen på föräldracoaching och -utbildning för nyanlända och andra som inte är integrerade i samhället.

– För många barn och unga blir skolan den självklara ingången till det svenska samhället. För att få till en snabbare och bättre integrering är det angeläget att också föräldrarna får stöd och hjälp, såväl i deras föräldraroll som i deras förutsättningar att bli delaktiga i samhället, säger kommunalrådet Daniel Andersson (L).

Inför hösten vill Linköpings kommun utöka samarbetet med folkbildningen när det gäller kurser och studiecirklar för nyanlända.

– Den ökade möjligheten till studier ska underlätta integrationen, ge ett socialt sammanhang och kan också bidra till en meningsfull vardag. Vi vänder oss både till SFI-elever och till de som till exempel är föräldralediga eller arbetslösa efter avslutad SFI. En bredd av kurser inom vardagsnära och samhällsrelaterade ämnen stärker deltagarnas kompetens, vilket är viktigt både för arbete och ett aktivt medborgarskap, säger kommunalrådet Birgitta Rydhagen (MP).

Linköpings kommun satsar också på en kompisförmedling som ska drivas i samverkan med lokala föreningar. Kompisförmedlingen ska underlätta etableringen av nyanlända genom att människor från olika bakgrund bygger sociala nätverk och får förståelse för varandras kultur. Verksamheten beräknas starta i september.

Värdegrundsarbetet i skolan ska också stärkas och kunskapen om rättigheter och skyldigheter tydliggöras. Kommunen har identifierat Birgittaskolan som en skola där möjlighet finns att intensifiera värdegrundsarbetet för att motverka, förebygga och förhindra diskriminering och kränkande särbehandling. Med hjälp av mentorer ska framgångsfaktorer för värdegrundsarbete konkretiseras och syftet är att elevernas förmåga ska utvecklas genom en förbättrad arbetsmiljö.

Sammanställning av markeringsmedel för förbättrad integration (angett som tusen kronor).

Frivilligcentrum 3 190

Ideell sektor 500

Kompisförmedling 475

Utvärdering, mottagande EKB 650

Föräldracoaching 4 200

Värdegrundsarbete 800

Sommarjobb EKB 1 400

Summa 11 215

För ytterligare information kontakta Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S), 072-240 07 40, Birgitta Rydhagen, utförarstyrelsens ordförande (MP), 072-582 81 47 och Daniel Andersson, omsorgsnämndens ordförande (L), 072-240 07 71

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.