Kungälvs kommun

Kommunen kan inte ta över fastighetsägarens ansvar för ”Turisten” i Marstrand

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 16:31 CET

Klas Carlsson hävdar i en insändare att kommunen inte tar sitt ansvar för det kommunala planmonopolet. Fastighetsägaren lämnade 2005 in en ansökan om att få ändra detaljplanen från hotell till bostäder. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att inleda ett detaljplanearbete. Efter ett första offentligt samråd beslutade Kommunstyrelsen att avbryta planarbetet på grund av de synpunkter som kom in. Kommunstyrelsen gjorde då bedömningen att den gamla planen skulle ligga fast.

Kommunen har vare sig rätt eller förmåga att ta över fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren måste därför komma med ett förslag till hur fastigheten kan utvecklas på ett sätt som värnar det riksintresse fastigheten ingår i. Detta förslag får behandlas av länsstyrelsen och kommunen.

Fastighetsägaren har ansvar för att förfallet inte accelererar. Det är fastighetsägarens sak att se till att plåtar inte blåser ner från taket. Kommunen har genom sin Miljö- och byggnadsnämnd ett tillsynsansvar som gör det möjligt att som myndighet ingripa mot fastighetsägare som inte tar sitt ansvar. Kommunen har gjort tillsyn av fastigheten och 2011-02-03 tog miljö- och byggnadsnämnden beslut att fastighetsägaren mot vite, inom sex veckor skall åtgärda ett antal brister för att garantera allmänhetens säkerhet.”

Kenth Johansson

Kommunchef

Bengt Casselblad

Planarkitekt

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77