Linköpings kommun

Kommunen undersöker mark i Berg

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2015 14:05 CEST

Linköpings kommun kommer att genomföra ytterligare markundersökningar i samband med att en detaljplan tas fram för ett område öster om Stjärnorpsvägen i Berg. Redan gjorda markundersökningar visar på förhöjda halter av markradon och även på förekomst av olika tungmetaller i jorden. Ämnena finns i marken av naturliga orsaker.

I samband med pågående planarbete i Berg inför eventuell nybyggnation, har en geoteknisk undersökning genomförts både öster och väster om Stjärnorpsvägen.

Undersökningen visar på förhöjda halter av markradon och även på förekomst av olika tungmetaller i jorden, främst arsenik och kadmium. Värdena är naturligt betingade och kommer från berggrunden som består av alunskiffer. Det är alltså inga föroreningar som människor har orsakat.

Det finns inga akuta risker för de som bor i området. För att få en tydligare bild av utbredningen, kommer ytterligare undersökningar att genomföras i området. Miljökontoret kommer tillsammans med Arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset att ta fram en riskanalys med eventuella rekommendationer.

Den geotekniska undersökningen som har genomförts bygger på borrade prover inom ett begränsat område. Den fortsatta undersökningen ska genomföras närmare markytan.

Parallellt med undersökningen fortsätter arbetet med detaljplanen. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för eventuella åtgärder för att sänka halterna av ämnena vid markytan.

Boende som bor i närheten av det undersökta området har informerats av kommunen i ett brev om de gjorda och förestående undersökningarna av marken.

Information läggs löpande ut på linkoping.se. Se bifogad länk nedan.

För ytterligare information kontakta:Reidar Danielsson, miljöchef, 013-20 67 47 eller Dag Johansson, detaljplanechef 013-20 64 54.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.